ចែករំលែក​លើ
Humor Multishow Humor Multishow
អតិថិជន
6,270,000
ការមើលវីដេអូ
2,024,700,444
រាប់វីដេអូ
2929
ប្រទេស
ប្រភេទ
Youtuber តាំងពីពេលនោះមក
2015
ចែករំលែកវាប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត

Humor Multishow ស្ថិតិឆានែល Youtube

Humor Multishow
អតិថិជន
6,270,000
ការមើលវីដេអូ
2,024,700,444
រាប់វីដេអូ
2929
ប្រាក់ចំណូលដែលបានប៉ាន់ស្មានក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃកន្លងមក
$ 20.1 ពាន់ - $ 120 ពាន់
23,334
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
អតិថិជន
100,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
160,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
12,483,489
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
ការមើលវីដេអូ
53,500,664
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
100,443,208
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
កាលបរិច្ឆេទ ការមើលវីដេអូ ប្រាក់ចំណូលប៉ាន់ស្មាន
06.11.2020 សុ +16,050,199 $ 6.02 ពាន់ - $ 36.1 ពាន់
28.10.2020 ពុ +9,982,832 $ 3.74 ពាន់ - $ 22.5 ពាន់
22.10.2020 ព្រហ +15,479,603 $ 5.8 ពាន់ - $ 34.8 ពាន់
14.10.2020 ពុ +10,626,536 $ 3.98 ពាន់ - $ 23.9 ពាន់
07.10.2020 ពុ +19,505,852 $ 7.31 ពាន់ - $ 43.9 ពាន់
25.09.2020 សុ +9,948,434 $ 3.73 ពាន់ - $ 22.4 ពាន់
19.09.2020 +18,849,752 $ 7.07 ពាន់ - $ 42.4 ពាន់
08.09.2020 +15,487,320 $ 5.81 ពាន់ - $ 34.8 ពាន់
31.08.2020 +14,294,725 $ 5.36 ពាន់ - $ 32.2 ពាន់
24.08.2020 +15,492,456 $ 5.81 ពាន់ - $ 34.9 ពាន់
17.08.2020 +15,311,696 $ 5.74 ពាន់ - $ 34.5 ពាន់
10.08.2020 +17,864,653 $ 6.7 ពាន់ - $ 40.2 ពាន់
01.08.2020 +22,366,039 $ 8.39 ពាន់ - $ 50.3 ពាន់
23.07.2020 ព្រហ +20,603,739 $ 7.73 ពាន់ - $ 46.4 ពាន់