ចែករំលែក​លើ
i&u TV - Information & Unterhaltung I&U Tv Information & Unterhaltung
អតិថិជន
205,000
ការមើលវីដេអូ
164,569,505
រាប់វីដេអូ
472
ប្រភេទ
Youtuber តាំងពីពេលនោះមក
2015
ចែករំលែកវាប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត

i&u TV - Information & Unterhaltung ស្ថិតិឆានែល Youtube

i&u TV - Information & Unterhaltung
អតិថិជន
205,000
ការមើលវីដេអូ
164,569,505
រាប់វីដេអូ
472
ប្រាក់ចំណូលដែលបានប៉ាន់ស្មានក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃកន្លងមក
$ 379 - $ 2.28 ពាន់
778
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
អតិថិជន
1,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
11,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
787,492
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
ការមើលវីដេអូ
1,012,489
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
9,324,716
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
កាលបរិច្ឆេទ ការមើលវីដេអូ ប្រាក់ចំណូលប៉ាន់ស្មាន
04.11.2020 ពុ +1,012,489 $ 379 - $ 2.28 ពាន់
26.10.2020 +775,168 $ 290 - $ 1.74 ពាន់
20.10.2020 +1,201,374 $ 450 - $ 2.7 ពាន់
12.10.2020 +1,043,694 $ 391 - $ 2.35 ពាន់
05.10.2020 +1,554,308 $ 582 - $ 3.5 ពាន់
24.09.2020 ព្រហ +786,363 $ 294 - $ 1.77 ពាន់
18.09.2020 សុ +1,761,292 $ 660 - $ 3.96 ពាន់
07.09.2020 +1,190,028 $ 446 - $ 2.68 ពាន់
29.08.2020 +951,202 $ 356 - $ 2.14 ពាន់
23.08.2020 អា +1,333,706 $ 500 - $ 3 ពាន់
15.08.2020 +1,075,104 $ 403 - $ 2.42 ពាន់
09.08.2020 អា +1,895,407 $ 710 - $ 4.26 ពាន់
31.07.2020 សុ +2,112,821 $ 792 - $ 4.75 ពាន់
22.07.2020 ពុ +1,578,086 $ 591 - $ 3.55 ពាន់