ចែករំលែក​លើ
iDoctor UK I Doctor Uk
អតិថិជន
73,900
ការមើលវីដេអូ
27,616,261
រាប់វីដេអូ
232
ប្រភេទ
Youtuber តាំងពីពេលនោះមក
2019
ចែករំលែកវាប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត

iDoctor UK ស្ថិតិឆានែល Youtube

iDoctor UK
អតិថិជន
73,900
ការមើលវីដេអូ
27,616,261
រាប់វីដេអូ
232
ប្រាក់ចំណូលដែលបានប៉ាន់ស្មានក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃកន្លងមក
$ 6.82 ពាន់ - $ 40.9 ពាន់
29,167
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
អតិថិជន
42,300
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
49,400
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
15,350,891
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
ការមើលវីដេអូ
18,193,688
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
20,408,343
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
កាលបរិច្ឆេទ ការមើលវីដេអូ ប្រាក់ចំណូលប៉ាន់ស្មាន
11.06.2024 +6,578,953 $ 2.47 ពាន់ - $ 14.8 ពាន់
08.06.2024 +7,362,352 $ 2.76 ពាន់ - $ 16.6 ពាន់
05.06.2024 ពុ +2,163,807 $ 811 - $ 4.87 ពាន់
02.06.2024 អា +1,158,493 $ 434 - $ 2.61 ពាន់
28.05.2024 +930,083 $ 348 - $ 2.09 ពាន់
23.05.2024 ព្រហ +1,332,649 $ 499 - $ 3 ពាន់
18.05.2024 +882,006 $ 330 - $ 1.98 ពាន់