ចែករំលែក​លើ

Youtube ពេញនិយម ឆានែល

ឋានៈយូធូបឺអតិថិជនការមើលវីដេអូរាប់វីដេអូប្រភេទចាប់ផ្តើម
1 T-SeriesT-Series 267,000,000 257,854,466,471 21,166 Music 2006
2 SET IndiaSET India 173,000,000 165,000,317,222 139,352 Shows 2006
3 Sony SABSony SAB 92,700,000 115,513,472,436 85,980 Shows 2007
4 Colors TVColors TV 73,100,000 71,128,622,392 152,619 Shows 2008
5 Zee Music CompanyZee Music Company 108,000,000 66,991,558,310 11,294 Music 2014
6 ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids SongsChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs 91,400,000 51,071,372,745 793 Education 2013
7 Wave MusicWave Music 62,000,000 42,785,839,492 20,139 Music 2014
8 YRFYRF 60,100,000 41,207,738,756 4,103 Film & Animation 2006
9 Vijay TelevisionVijay Television 24,200,000 40,524,351,792 73,596 Entertainment 2007
10 KL BRO Biju RithvikKL BRO Biju Rithvik 49,700,000 39,414,059,159 2,531 Entertainment 2020
11 Tips OfficialTips Official 66,400,000 38,962,095,236 5,851 Music 2007
12 Infobells - HindiInfobells - Hindi 62,500,000 36,204,809,019 675 Education 2014
13 T-Series Bhakti SagarT-Series Bhakti Sagar 67,900,000 34,100,540,289 28,049 Music 2011
14 Aaj TakAaj Tak 65,500,000 32,030,043,648 366,939 News & Politics 2009
15 Sony Music IndiaSony Music India 60,600,000 31,999,673,661 4,705 Music 2009

គេហទំព័រយូអេសអូ ឆានែល - ស្ថិតិលម្អិត

ឋានៈយូធូបឺអតិថិជន/ឆ្នាំការមើលវីដេអូ/ឆ្នាំរាប់វីដេអូ/ឆ្នាំ
1 T-SeriesT-Series 14,833,333 14,325,248,137 1,175
2 SET IndiaSET India 9,611,111 9,166,684,290 7,741
3 Sony SABSony SAB 5,452,941 6,794,910,143 5,057
4 Colors TVColors TV 4,568,750 4,445,538,899 9,538
5 Zee Music CompanyZee Music Company 10,800,000 6,699,155,831 1,129
6 ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids SongsChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs 8,309,090 4,642,852,067 72
7 Wave MusicWave Music 6,200,000 4,278,583,949 2,013
8 YRFYRF 3,338,888 2,289,318,819 227
9 Vijay TelevisionVijay Television 1,423,529 2,383,785,399 4,329
10 KL BRO Biju RithvikKL BRO Biju Rithvik 12,425,000 9,853,514,789 632
11 Tips OfficialTips Official 3,905,882 2,291,887,955 344
12 Infobells - HindiInfobells - Hindi 6,250,000 3,620,480,901 67
13 T-Series Bhakti SagarT-Series Bhakti Sagar 5,223,076 2,623,118,483 2,157
14 Aaj TakAaj Tak 4,366,666 2,135,336,243 24,462
15 Sony Music IndiaSony Music India 4,040,000 2,133,311,577 313