ចែករំលែក​លើ

Youtube ពេញនិយម ឆានែល

ឋានៈយូធូបឺអតិថិជនការមើលវីដេអូរាប់វីដេអូប្រភេទចាប់ផ្តើម
1 SET IndiaSET India 65,200,000 48,498,889,502 35,990 Shows 2006
2 Zee Music CompanyZee Music Company 50,500,000 23,754,896,530 4,607 Music 2014
3 Wave MusicWave Music 31,600,000 21,391,824,235 17,668 Music 2014
4 ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids SongsChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs 31,600,000 20,649,488,925 345 Education 2013
5 Colors TVColors TV 23,000,000 16,954,286,162 36,329 Shows 2008
6 YRFYRF 28,000,000 15,022,833,923 3,757 Film & Animation 2006
7 Speed RecordsSpeed Records 28,300,000 14,380,744,395 7,813 Music 2012
8 Sony Music IndiaSony Music India 30,900,000 12,574,782,705 2,569 Music 2009
9 Tips OfficialTips Official 25,800,000 11,373,838,436 2,742 Music 2007
10 T-Series Apna PunjabT-Series Apna Punjab 21,100,000 10,770,484,677 4,634 Music 2011
11 RajshriRajshri 18,800,000 9,957,566,770 5,694 Music 2006
12 Infobells - HindiInfobells - Hindi 20,100,000 9,907,033,808 319 Education 2014
13 Gaane Sune AnsuneGaane Sune Ansune 19,900,000 8,800,032,641 2,402 Music 2015
14 Aaj TakAaj Tak 27,000,000 7,926,013,606 99,660 News & Politics 2009
15 Bollywood ClassicsBollywood Classics 14,500,000 7,691,022,842 1,821 Music 2012

គេហទំព័រយូអេសអូ ឆានែល - ស្ថិតិលម្អិត

ឋានៈយូធូបឺអតិថិជន/ឆ្នាំការមើលវីដេអូ/ឆ្នាំរាប់វីដេអូ/ឆ្នាំ
1 SET IndiaSET India 4,657,142 3,464,206,393 2,570
2 Zee Music CompanyZee Music Company 8,416,666 3,959,149,421 767
3 Wave MusicWave Music 5,266,666 3,565,304,039 2,944
4 ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids SongsChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs 4,514,285 2,949,926,989 49
5 Colors TVColors TV 1,916,666 1,412,857,180 3,027
6 YRFYRF 2,000,000 1,073,059,565 268
7 Speed RecordsSpeed Records 3,537,500 1,797,593,049 976
8 Sony Music IndiaSony Music India 2,809,090 1,143,162,064 233
9 Tips OfficialTips Official 1,984,615 874,910,648 210
10 T-Series Apna PunjabT-Series Apna Punjab 2,344,444 1,196,720,519 514
11 RajshriRajshri 1,342,857 711,254,769 406
12 Infobells - HindiInfobells - Hindi 3,350,000 1,651,172,301 53
13 Gaane Sune AnsuneGaane Sune Ansune 3,980,000 1,760,006,528 480
14 Aaj TakAaj Tak 2,454,545 720,546,691 9,060
15 Bollywood ClassicsBollywood Classics 1,812,500 961,377,855 227