ចែករំលែក​លើ

Youtube ពេញនិយម ឆានែល

ឋានៈយូធូបឺអតិថិជនការមើលវីដេអូរាប់វីដេអូប្រភេទចាប់ផ្តើម
1 Warner Music ItalyWarner Music Italy 4,550,000 4,593,994,008 1,180 Music 2010
2 Me contro TeMe contro Te 4,910,000 4,195,735,420 1,130 Entertainment 2014
3 ➜FavijTV™➜FavijTV™ 5,620,000 3,346,079,422 2,353 Gaming 2012
4 WhenGamersFail ► LyonWhenGamersFail ► Lyon 3,090,000 3,138,680,766 3,677 Gaming 2012
5 RaiRai 3,490,000 2,546,509,946 22,846 Entertainment 2005
6 St3pNySt3pNy 4,080,000 2,127,140,120 4,929 Gaming 2010
7 iPantellasiPantellas 4,850,000 1,880,577,865 373 Entertainment 2009
8 DisneyJuniorITDisneyJuniorIT 2,700,000 1,723,373,568 1,876 Film & Animation 2011
9 Two Players One ConsoleTwo Players One Console 2,120,000 1,593,456,405 2,053 Gaming 2015
10 Antonio PalmucciAntonio Palmucci 2,500,000 1,452,590,745 145 Gaming 2012

គេហទំព័រយូអេសអូ ឆានែល - ស្ថិតិលម្អិត

ឋានៈយូធូបឺអតិថិជន/ឆ្នាំការមើលវីដេអូ/ឆ្នាំរាប់វីដេអូ/ឆ្នាំ
1 Warner Music ItalyWarner Music Italy 455,000 459,399,400 118
2 Me contro TeMe contro Te 818,333 699,289,236 188
3 ➜FavijTV™➜FavijTV™ 702,500 418,259,927 294
4 WhenGamersFail ► LyonWhenGamersFail ► Lyon 386,250 392,335,095 459
5 RaiRai 232,666 169,767,329 1,523
6 St3pNySt3pNy 408,000 212,714,012 492
7 iPantellasiPantellas 440,909 170,961,624 33
8 DisneyJuniorITDisneyJuniorIT 300,000 191,485,952 208
9 Two Players One ConsoleTwo Players One Console 424,000 318,691,281 410
10 Antonio PalmucciAntonio Palmucci 312,500 181,573,843 18