ចែករំលែក​លើ

Youtube ពេញនិយម ឆានែល

ឋានៈយូធូបឺអតិថិជនការមើលវីដេអូរាប់វីដេអូប្រភេទចាប់ផ្តើម
1 Warner Music ItalyWarner Music Italy 4,490,000 4,496,378,231 1,179 Music 2010
2 Me contro TeMe contro Te 4,750,000 3,921,572,480 1,102 Entertainment 2014
3 ➜FavijTV™➜FavijTV™ 5,580,000 3,295,510,271 2,316 Gaming 2012
4 WhenGamersFail ► LyonWhenGamersFail ► Lyon 3,000,000 2,973,203,501 3,596 Gaming 2012
5 RaiRai 3,400,000 2,613,646,857 22,603 Entertainment 2005
6 St3pNySt3pNy 4,050,000 2,087,269,989 4,860 Gaming 2010
7 iPantellasiPantellas 4,790,000 1,828,890,023 370 Entertainment 2009
8 DisneyJuniorITDisneyJuniorIT 2,650,000 1,685,084,339 1,860 Film & Animation 2011
9 Two Players One ConsoleTwo Players One Console 2,070,000 1,525,741,569 2,011 Gaming 2015
10 Antonio PalmucciAntonio Palmucci 2,440,000 1,426,863,839 141 Gaming 2012
11 CoccoleSonoreCoccoleSonore 1,550,000 1,276,447,278 306 Film & Animation 2009
12 SpJockeySpJockey 1,440,000 1,274,689,222 2,324 Gaming 2011
13 OfficialSeamusicaOfficialSeamusica 1,440,000 1,230,239,673 12,838 Entertainment 2010
14 Ego ItalyEgo Italy 1,400,000 1,079,885,144 1,939 Music 2006
15 Gabby16bitGabby16bit 1,630,000 1,012,955,582 2,046 Gaming 2013

គេហទំព័រយូអេសអូ ឆានែល - ស្ថិតិលម្អិត

ឋានៈយូធូបឺអតិថិជន/ឆ្នាំការមើលវីដេអូ/ឆ្នាំរាប់វីដេអូ/ឆ្នាំ
1 Warner Music ItalyWarner Music Italy 449,000 449,637,823 117
2 Me contro TeMe contro Te 791,666 653,595,413 183
3 ➜FavijTV™➜FavijTV™ 697,500 411,938,783 289
4 WhenGamersFail ► LyonWhenGamersFail ► Lyon 375,000 371,650,437 449
5 RaiRai 226,666 174,243,123 1,506
6 St3pNySt3pNy 405,000 208,726,998 486
7 iPantellasiPantellas 435,454 166,262,729 33
8 DisneyJuniorITDisneyJuniorIT 294,444 187,231,593 206
9 Two Players One ConsoleTwo Players One Console 414,000 305,148,313 402
10 Antonio PalmucciAntonio Palmucci 305,000 178,357,979 17
11 CoccoleSonoreCoccoleSonore 140,909 116,040,661 27
12 SpJockeySpJockey 160,000 141,632,135 258
13 OfficialSeamusicaOfficialSeamusica 144,000 123,023,967 1,283
14 Ego ItalyEgo Italy 100,000 77,134,653 138
15 Gabby16bitGabby16bit 232,857 144,707,940 292