ចែករំលែក​លើ

Youtube ពេញនិយម ឆានែល

ឋានៈយូធូបឺអតិថិជនការមើលវីដេអូរាប់វីដេអូប្រភេទចាប់ផ្តើម
1 Me contro TeMe contro Te 6,880,000 10,395,624,948 2,963 Entertainment 2014
2 LionfieldLionfield 8,310,000 9,825,881,245 1,295 Comedy 2020
3 WhenGamersFail ► LyonWhenGamersFail ► Lyon 5,000,000 7,848,198,011 8,861 Gaming 2012
4 The Quinetto'sThe Quinetto's 11,800,000 7,598,628,851 1,636 Entertainment 2021
5 mercuri_88mercuri_88 13,600,000 7,502,098,650 858 Film & Animation 2007
6 RaiRai 5,620,000 5,573,400,359 75,765 Entertainment 2005
7 LeonardogratiLeonardograti 4,570,000 5,108,702,911 7,419 Comedy 2021
8 Lola LoLLola LoL 3,830,000 4,572,039,529 1,182 Entertainment 2021
9 iPantellasiPantellas 6,700,000 4,428,756,722 1,320 Entertainment 2009
10 FavijTVFavijTV 6,550,000 4,333,154,747 3,183 Gaming 2012
11 Arnaldo ManginiArnaldo Mangini 3,980,000 4,287,667,643 2,414 Comedy 2007
12 Serie ASerie A 9,350,000 3,987,447,226 28,687 Sports 2012
13 Laura e GiuliaLaura e Giulia 2,480,000 3,743,920,027 856 Entertainment 2017
14 Antonio PalmucciAntonio Palmucci 4,730,000 3,401,314,991 294 Gaming 2012
15 Warner Music ItalyWarner Music Italy 6,060,000 3,242,759,915 1,587 Music 2010

គេហទំព័រយូអេសអូ ឆានែល - ស្ថិតិលម្អិត

ឋានៈយូធូបឺអតិថិជន/ឆ្នាំការមើលវីដេអូ/ឆ្នាំរាប់វីដេអូ/ឆ្នាំ
1 Me contro TeMe contro Te 688,000 1,039,562,494 296
2 LionfieldLionfield 2,077,500 2,456,470,311 323
3 WhenGamersFail ► LyonWhenGamersFail ► Lyon 416,666 654,016,500 738
4 The Quinetto'sThe Quinetto's 3,933,333 2,532,876,283 545
5 mercuri_88mercuri_88 800,000 441,299,920 50
6 RaiRai 295,789 293,336,861 3,987
7 LeonardogratiLeonardograti 1,523,333 1,702,900,970 2,473
8 Lola LoLLola LoL 1,276,666 1,524,013,176 394
9 iPantellasiPantellas 446,666 295,250,448 88
10 FavijTVFavijTV 545,833 361,096,228 265
11 Arnaldo ManginiArnaldo Mangini 234,117 252,215,743 142
12 Serie ASerie A 779,166 332,287,268 2,390
13 Laura e GiuliaLaura e Giulia 354,285 534,845,718 122
14 Antonio PalmucciAntonio Palmucci 394,166 283,442,915 24
15 Warner Music ItalyWarner Music Italy 432,857 231,625,708 113