ចែករំលែក​លើ
Jack Maynard Jack Maynard
អតិថិជន
1,410,000
ការមើលវីដេអូ
185,238,849
រាប់វីដេអូ
178
ប្រភេទ
Youtuber តាំងពីពេលនោះមក
2015
ចែករំលែកវាប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត

Jack Maynard ស្ថិតិឆានែល Youtube

Jack Maynard
អតិថិជន
1,410,000
ការមើលវីដេអូ
185,238,849
រាប់វីដេអូ
178
ប្រាក់ចំណូលដែលបានប៉ាន់ស្មានក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃកន្លងមក
$ 15 - $ 90
0
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
អតិថិជន
0
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
0
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
13,783
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
ការមើលវីដេអូ
40,441
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
164,261
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
កាលបរិច្ឆេទ ការមើលវីដេអូ ប្រាក់ចំណូលប៉ាន់ស្មាន
11.06.2024 +5,907 $ 2 - $ 13
08.06.2024 +7,774 $ 2 - $ 17
05.06.2024 ពុ +6,000 $ 2 - $ 13
02.06.2024 អា +10,011 $ 3 - $ 22
28.05.2024 +10,749 $ 4 - $ 24
23.05.2024 ព្រហ +7,054 $ 2 - $ 15
18.05.2024 +9,655 $ 3 - $ 21
13.05.2024 +20,486 $ 7 - $ 46
03.05.2024 សុ +9,542 $ 3 - $ 21
28.04.2024 អា +7,539 $ 2 - $ 16
24.04.2024 ពុ +7,955 $ 2 - $ 17
20.04.2024 +8,089 $ 3 - $ 18
16.04.2024 +6,602 $ 2 - $ 14
13.04.2024 +10,504 $ 3 - $ 23