ចែករំលែក​លើ
Jadid Media Jadid Media
អតិថិជន
0
ការមើលវីដេអូ
47,632,702
រាប់វីដេអូ
432
ប្រភេទ
Youtuber តាំងពីពេលនោះមក
2017
ចែករំលែកវាប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត

Jadid Media ស្ថិតិឆានែល Youtube

Jadid Media
អតិថិជន
0
ការមើលវីដេអូ
47,632,702
រាប់វីដេអូ
432
ប្រាក់ចំណូលដែលបានប៉ាន់ស្មានក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃកន្លងមក
$ 1.08 ពាន់ - $ 6.46 ពាន់
0
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
អតិថិជន
0
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
0
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
670,118
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
ការមើលវីដេអូ
2,871,934
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
3,230,191
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
កាលបរិច្ឆេទ ការមើលវីដេអូ ប្រាក់ចំណូលប៉ាន់ស្មាន
03.11.2020 +861,580 $ 323 - $ 1.94 ពាន់
25.10.2020 អា +557,374 $ 209 - $ 1.25 ពាន់
19.10.2020 +668,226 $ 250 - $ 1.5 ពាន់
11.10.2020 អា +531,051 $ 199 - $ 1.19 ពាន់
02.10.2020 សុ -1,202,388 $ -450 - $ -2.71 ពាន់
23.09.2020 ពុ +1,131,108 $ 424 - $ 2.54 ពាន់
16.09.2020 ពុ +683,240 $ 256 - $ 1.54 ពាន់
05.09.2020 +634,787 $ 238 - $ 1.43 ពាន់
28.08.2020 សុ +707,217 $ 265 - $ 1.59 ពាន់
22.08.2020 +657,523 $ 246 - $ 1.48 ពាន់
15.08.2020 +642,864 $ 241 - $ 1.45 ពាន់
05.08.2020 ពុ +443,786 $ 166 - $ 998
29.07.2020 ពុ +531,688 $ 199 - $ 1.2 ពាន់
20.07.2020 +381,042 $ 142 - $ 857