ចែករំលែក​លើ

Youtube ពេញនិយម វីដេអូ

ឋានៈវីដេអូការមើលវីដេអូចូលចិត្តមិនចូលចិត្តប្រភេទបានផ្សព្វផ្សាយ
1 奈良公園でシカにエサやり Deer Feeding Nara Park奈良公園でシカにエサやり Deer Feeding Nara Park 368,064,177 Travel & Events 2017
2 RE-MENT collection 2 - Kitchen Utensils (Fake Food)RE-MENT collection 2 - Kitchen Utensils (Fake Food) 261,427,632 295,697 34,852 Howto & Style 2011
3 お腹が空いたと鳴くマンチカン子猫!  The Munchkin cat meowing.So cute kitten!お腹が空いたと鳴くマンチカン子猫!  The Munchkin cat meowing.So cute kitten! 252,158,630 Pets & Animals 2014
4 Trick Recipes: Ice Cream Cupcakes なんちゃってアイスクリーム レモンアイス チョコミントアイスTrick Recipes: Ice Cream Cupcakes なんちゃってアイスクリーム レモンアイス チョコミントアイス 230,665,443 224,470 62,921 Howto & Style 2013
5 アイス屋さんごっこ お買い物ごっこ お店屋さんごっこ おゆうぎ こうくんねみちゃんアイス屋さんごっこ お買い物ごっこ お店屋さんごっこ おゆうぎ こうくんねみちゃん 225,117,132 446,453 228,101 People & Blogs 2017
6 トミカ カーゴジャンボ 【車を輸送する飛行機】 CARGO JUMBOトミカ カーゴジャンボ 【車を輸送する飛行機】 CARGO JUMBO 224,229,347 440,514 233,391 Entertainment 2013
7 DAOKO × 米津玄師『打上花火』MUSIC VIDEODAOKO × 米津玄師『打上花火』MUSIC VIDEO 203,740,700 934,332 30,655 Music 2017
8 蓮太郎泣く(Why is Rentaro crying?)蓮太郎泣く(Why is Rentaro crying?) 170,205,913 312,833 187,877 Entertainment 2011
9 How to make Balloon Chocolate Bowls 風船チョコレートお椀How to make Balloon Chocolate Bowls 風船チョコレートお椀 169,230,744 315,371 39,198 Howto & Style 2013
10 「どうぞ」「謝謝」@奈華1y9m「どうぞ」「謝謝」@奈華1y9m 153,830,109 251,340 134,955 People & Blogs 2010
11 Ambulance baby doll Doctor toy video for childrenAmbulance baby doll Doctor toy video for children 143,527,324 331,789 144,197 2017
12 アンパンマン いっしょにトントン大好きお料理ショーアンパンマン いっしょにトントン大好きお料理ショー 139,543,164 74,188 41,253 People & Blogs 2014
13 ふみきり | こどもアニメふみきり | こどもアニメ 135,482,001 141,759 75,960 Film & Animation 2016
14 POOL JUMP EPIC FAILPOOL JUMP EPIC FAIL 134,752,513 100,732 43,189 Entertainment 2011
15 かき氷を食べるせんもも Shaved Iceかき氷を食べるせんもも Shaved Ice 134,029,239 70,737 38,077 Howto & Style 2015

គេហទំព័រយូអេសអូ វីដេអូ - ស្ថិតិលម្អិត

ឋានៈវីដេអូការមើលវីដេអូ/ឆ្នាំចូលចិត្ត/ឆ្នាំមិនចូលចិត្ត/ឆ្នាំ
1 奈良公園でシカにエサやり Deer Feeding Nara Park奈良公園でシカにエサやり Deer Feeding Nara Park 122,688,059 0 0
2 RE-MENT collection 2 - Kitchen Utensils (Fake Food)RE-MENT collection 2 - Kitchen Utensils (Fake Food) 29,047,514 32,855 3,872
3 お腹が空いたと鳴くマンチカン子猫!  The Munchkin cat meowing.So cute kitten!お腹が空いたと鳴くマンチカン子猫!  The Munchkin cat meowing.So cute kitten! 42,026,438 0 0
4 Trick Recipes: Ice Cream Cupcakes なんちゃってアイスクリーム レモンアイス チョコミントアイスTrick Recipes: Ice Cream Cupcakes なんちゃってアイスクリーム レモンアイス チョコミントアイス 32,952,206 32,067 8,988
5 アイス屋さんごっこ お買い物ごっこ お店屋さんごっこ おゆうぎ こうくんねみちゃんアイス屋さんごっこ お買い物ごっこ お店屋さんごっこ おゆうぎ こうくんねみちゃん 75,039,044 148,817 76,033
6 トミカ カーゴジャンボ 【車を輸送する飛行機】 CARGO JUMBOトミカ カーゴジャンボ 【車を輸送する飛行機】 CARGO JUMBO 32,032,763 62,930 33,341
7 DAOKO × 米津玄師『打上花火』MUSIC VIDEODAOKO × 米津玄師『打上花火』MUSIC VIDEO 67,913,566 311,444 10,218
8 蓮太郎泣く(Why is Rentaro crying?)蓮太郎泣く(Why is Rentaro crying?) 18,911,768 34,759 20,875
9 How to make Balloon Chocolate Bowls 風船チョコレートお椀How to make Balloon Chocolate Bowls 風船チョコレートお椀 24,175,820 45,053 5,599
10 「どうぞ」「謝謝」@奈華1y9m「どうぞ」「謝謝」@奈華1y9m 15,383,010 25,134 13,495
11 Ambulance baby doll Doctor toy video for childrenAmbulance baby doll Doctor toy video for children 47,842,441 110,596 48,065
12 アンパンマン いっしょにトントン大好きお料理ショーアンパンマン いっしょにトントン大好きお料理ショー 23,257,194 12,364 6,875
13 ふみきり | こどもアニメふみきり | こどもアニメ 33,870,500 35,439 18,990
14 POOL JUMP EPIC FAILPOOL JUMP EPIC FAIL 14,972,501 11,192 4,798
15 かき氷を食べるせんもも Shaved Iceかき氷を食べるせんもも Shaved Ice 26,805,847 14,147 7,615