ចែករំលែក​លើ
Khmer804 Khmer804
អតិថិជន
2,470
ការមើលវីដេអូ
1,036,202
រាប់វីដេអូ
275
ប្រទេស
ប្រភេទ
Youtuber តាំងពីពេលនោះមក
2007
ចែករំលែកវាប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត

Khmer804 ស្ថិតិឆានែល Youtube

Khmer804
អតិថិជន
2,470
ការមើលវីដេអូ
1,036,202
រាប់វីដេអូ
275
ប្រាក់ចំណូលដែលបានប៉ាន់ស្មានក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃកន្លងមក
$ 1 - $ 8
5
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
អតិថិជន
20
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
30
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
898
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
ការមើលវីដេអូ
3,847
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
8,831
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
កាលបរិច្ឆេទ ការមើលវីដេអូ ប្រាក់ចំណូលប៉ាន់ស្មាន
03.11.2020 +1,154 $ 0 - $ 2
25.10.2020 អា +722 $ 0 - $ 1
19.10.2020 +806 $ 0 - $ 1
12.10.2020 +1,446 $ 0 - $ 3
02.10.2020 សុ +1,228 $ 0 - $ 2
24.09.2020 ព្រហ +1,141 $ 0 - $ 2
16.09.2020 ពុ +2,334 $ 0 - $ 5
05.09.2020 +1,614 $ 0 - $ 3
28.08.2020 សុ +941 $ 0 - $ 2
23.08.2020 អា +1,386 $ 0 - $ 3
15.08.2020 +1,653 $ 0 - $ 3
06.08.2020 ព្រហ +1,284 $ 0 - $ 2
29.07.2020 ពុ +1,887 $ 0 - $ 4
21.07.2020 +1,672 $ 0 - $ 3