ចែករំលែក​លើ
Khmer Mekong Films Khmer Mekong Films
អតិថិជន
125,000
ការមើលវីដេអូ
72,049,845
រាប់វីដេអូ
1222
ប្រទេស
ប្រភេទ
Youtuber តាំងពីពេលនោះមក
2008
ចែករំលែកវាប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត

Khmer Mekong Films ស្ថិតិឆានែល Youtube

Khmer Mekong Films
អតិថិជន
125,000
ការមើលវីដេអូ
72,049,845
រាប់វីដេអូ
1222
ប្រាក់ចំណូលដែលបានប៉ាន់ស្មានក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃកន្លងមក
$ 30 - $ 184
0
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
អតិថិជន
0
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
0
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
22,444
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
ការមើលវីដេអូ
81,980
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
277,453
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
កាលបរិច្ឆេទ ការមើលវីដេអូ ប្រាក់ចំណូលប៉ាន់ស្មាន
15.06.2024 +19,237 $ 7 - $ 43
09.06.2024 អា +9,405 $ 3 - $ 21
06.06.2024 ព្រហ +9,132 $ 3 - $ 20
04.06.2024 +12,840 $ 4 - $ 28
30.05.2024 ព្រហ +17,158 $ 6 - $ 38
25.05.2024 +14,208 $ 5 - $ 31
20.05.2024 +15,272 $ 5 - $ 34
15.05.2024 ពុ +25,948 $ 9 - $ 58
06.05.2024 +23,389 $ 8 - $ 52
30.04.2024 +15,328 $ 5 - $ 34
26.04.2024 សុ +17,452 $ 6 - $ 39
22.04.2024 +14,195 $ 5 - $ 31
18.04.2024 ព្រហ +12,375 $ 4 - $ 27
14.04.2024 អា +19,454 $ 7 - $ 43