ចែករំលែក​លើ

Youtube ពេញនិយម ឆានែល

ឋានៈយូធូបឺអតិថិជនការមើលវីដេអូរាប់វីដេអូប្រភេទចាប់ផ្តើម
1 김프로KIMPRO김프로KIMPRO 40,700,000 39,371,479,670 3,174 People & Blogs 2017
2 JYP EntertainmentJYP Entertainment 29,200,000 22,555,463,665 2,094 Music 2008
3 MBCentertainmentMBCentertainment 9,040,000 17,577,723,898 104,085 Entertainment 2009
4 GH'SGH'S 21,500,000 16,402,355,616 850 Gaming 2020
5 Mnet K-POPMnet K-POP 21,000,000 16,349,257,540 37,747 Entertainment 2006
6 Boram Tube Vlog [보람튜브 브이로그]Boram Tube Vlog [보람튜브 브이로그] 30,700,000 13,770,355,568 232 Entertainment 2012
7 CRAZY GREAPACRAZY GREAPA 16,800,000 13,726,529,777 1,098 Entertainment 2017
8  YTN YTN 4,480,000 13,708,647,033 771,235 News & Politics 2013
9 JTBC EntertainmentJTBC Entertainment 7,850,000 12,541,413,793 85,723 Entertainment 2012
10 Mnet TVMnet TV 9,100,000 12,186,020,048 24,036 Entertainment 2013
11 officialpsyofficialpsy 18,800,000 11,311,806,982 131 Music 2010
12 SBS 뉴스SBS 뉴스 4,300,000 11,124,719,477 231,413 News & Politics 2014
13 Stone Music EntertainmentStone Music Entertainment 10,800,000 10,132,442,121 11,505 Music 2011
14 With Kids[위드키즈]With Kids[위드키즈] 17,500,000 9,217,946,035 986 Entertainment 2012
15 KBS KpopKBS Kpop 8,810,000 8,925,129,642 46,969 Entertainment 2011

គេហទំព័រយូអេសអូ ឆានែល - ស្ថិតិលម្អិត

ឋានៈយូធូបឺអតិថិជន/ឆ្នាំការមើលវីដេអូ/ឆ្នាំរាប់វីដេអូ/ឆ្នាំ
1 김프로KIMPRO김프로KIMPRO 5,814,285 5,624,497,095 453
2 JYP EntertainmentJYP Entertainment 1,825,000 1,409,716,479 130
3 MBCentertainmentMBCentertainment 602,666 1,171,848,259 6,939
4 GH'SGH'S 5,375,000 4,100,588,904 212
5 Mnet K-POPMnet K-POP 1,166,666 908,292,085 2,097
6 Boram Tube Vlog [보람튜브 브이로그]Boram Tube Vlog [보람튜브 브이로그] 2,558,333 1,147,529,630 19
7 CRAZY GREAPACRAZY GREAPA 2,400,000 1,960,932,825 156
8  YTN YTN 407,272 1,246,240,639 70,112
9 JTBC EntertainmentJTBC Entertainment 654,166 1,045,117,816 7,143
10 Mnet TVMnet TV 827,272 1,107,820,004 2,185
11 officialpsyofficialpsy 1,342,857 807,986,213 9
12 SBS 뉴스SBS 뉴스 430,000 1,112,471,947 23,141
13 Stone Music EntertainmentStone Music Entertainment 830,769 779,418,624 885
14 With Kids[위드키즈]With Kids[위드키즈] 1,458,333 768,162,169 82
15 KBS KpopKBS Kpop 677,692 686,548,434 3,613