ចែករំលែក​លើ
Krass Schule - Die jungen Lehrer Krass Schule Die Jungen Lehrer
អតិថិជន
995,000
ការមើលវីដេអូ
562,267,529
រាប់វីដេអូ
546
ប្រភេទ
Youtuber តាំងពីពេលនោះមក
2018
ចែករំលែកវាប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត

Krass Schule - Die jungen Lehrer ស្ថិតិឆានែល Youtube

Krass Schule - Die jungen Lehrer
អតិថិជន
995,000
ការមើលវីដេអូ
562,267,529
រាប់វីដេអូ
546
ប្រាក់ចំណូលដែលបានប៉ាន់ស្មានក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃកន្លងមក
$ 2.06 ពាន់ - $ 12.4 ពាន់
7,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
អតិថិជន
4,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
44,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
5,262,369
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
ការមើលវីដេអូ
5,501,194
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
57,115,435
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
កាលបរិច្ឆេទ ការមើលវីដេអូ ប្រាក់ចំណូលប៉ាន់ស្មាន
10.11.2020 +751,767 $ 281 - $ 1.69 ពាន់
09.11.2020 +460,484 $ 172 - $ 1.04 ពាន់
08.11.2020 អា +861,956 $ 323 - $ 1.94 ពាន់
07.11.2020 +834,549 $ 312 - $ 1.88 ពាន់
06.11.2020 សុ +756,126 $ 283 - $ 1.7 ពាន់
05.11.2020 ព្រហ +1,079,764 $ 404 - $ 2.43 ពាន់
04.11.2020 ពុ +756,548 $ 283 - $ 1.7 ពាន់
03.11.2020 +814,920 $ 305 - $ 1.83 ពាន់
02.11.2020 +710,831 $ 266 - $ 1.6 ពាន់
01.11.2020 អា +615,845 $ 230 - $ 1.39 ពាន់
31.10.2020 +807,993 $ 303 - $ 1.82 ពាន់
30.10.2020 សុ +891,794 $ 334 - $ 2.01 ពាន់
29.10.2020 ព្រហ +1,022,371 $ 383 - $ 2.3 ពាន់
28.10.2020 ពុ +968,700 $ 363 - $ 2.18 ពាន់