ចែករំលែក​លើ
KSAT 12 Ksat 12
អតិថិជន
0
ការមើលវីដេអូ
71,792,631
រាប់វីដេអូ
52659
ប្រភេទ
Youtuber តាំងពីពេលនោះមក
2017
ចែករំលែកវាប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត

KSAT 12 ស្ថិតិឆានែល Youtube

KSAT 12
អតិថិជន
0
ការមើលវីដេអូ
71,792,631
រាប់វីដេអូ
52659
ប្រាក់ចំណូលដែលបានប៉ាន់ស្មានក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃកន្លងមក
$ 4.67 ពាន់ - $ 28 ពាន់
0
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
អតិថិជន
0
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
0
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
2,903,178
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
ការមើលវីដេអូ
12,442,190
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
14,041,137
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
កាលបរិច្ឆេទ ការមើលវីដេអូ ប្រាក់ចំណូលប៉ាន់ស្មាន
08.11.2020 អា +3,732,657 $ 1.4 ពាន់ - $ 8.4 ពាន់
30.10.2020 សុ +2,410,990 $ 904 - $ 5.42 ពាន់
23.10.2020 សុ +692,457 $ 259 - $ 1.56 ពាន់
16.10.2020 សុ +1,289,067 $ 483 - $ 2.9 ពាន់
08.10.2020 ព្រហ +2,754,826 $ 1.03 ពាន់ - $ 6.2 ពាន់
28.09.2020 +1,377,528 $ 516 - $ 3.1 ពាន់
20.09.2020 អា +1,783,612 $ 668 - $ 4.01 ពាន់
11.09.2020 សុ +1,842,328 $ 690 - $ 4.15 ពាន់
02.09.2020 ពុ +1,944,215 $ 729 - $ 4.37 ពាន់
25.08.2020 +1,240,645 $ 465 - $ 2.79 ពាន់
19.08.2020 ពុ +1,298,136 $ 486 - $ 2.92 ពាន់
12.08.2020 ពុ +1,450,018 $ 543 - $ 3.26 ពាន់
03.08.2020 +1,636,923 $ 613 - $ 3.68 ពាន់
25.07.2020 +968,104 $ 363 - $ 2.18 ពាន់