ចែករំលែក​លើ
LA OCTAVA La Octava
អតិថិជន
751,000
ការមើលវីដេអូ
319,590,512
រាប់វីដេអូ
6530
ប្រទេស
ប្រភេទ
Youtuber តាំងពីពេលនោះមក
2012
ចែករំលែកវាប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត

LA OCTAVA ស្ថិតិឆានែល Youtube

LA OCTAVA
អតិថិជន
751,000
ការមើលវីដេអូ
319,590,512
រាប់វីដេអូ
6530
ប្រាក់ចំណូលដែលបានប៉ាន់ស្មានក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃកន្លងមក
$ 3.22 ពាន់ - $ 19.3 ពាន់
11,667
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
អតិថិជន
15,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
115,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
6,673,005
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
ការមើលវីដេអូ
8,579,577
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
63,384,259
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
កាលបរិច្ឆេទ ការមើលវីដេអូ ប្រាក់ចំណូលប៉ាន់ស្មាន
09.11.2020 +8,579,577 $ 3.22 ពាន់ - $ 19.3 ពាន់
31.10.2020 +7,067,979 $ 2.65 ពាន់ - $ 15.9 ពាន់
24.10.2020 +8,422,395 $ 3.16 ពាន់ - $ 19 ពាន់
18.10.2020 អា +13,749,984 $ 5.16 ពាន់ - $ 30.9 ពាន់
08.10.2020 ព្រហ +7,922,525 $ 2.97 ពាន់ - $ 17.8 ពាន់
30.09.2020 ពុ +5,374,231 $ 2.02 ពាន់ - $ 12.1 ពាន់
22.09.2020 +5,338,934 $ 2 ពាន់ - $ 12 ពាន់
13.09.2020 អា +6,928,634 $ 2.6 ពាន់ - $ 15.6 ពាន់
04.09.2020 សុ +6,464,261 $ 2.42 ពាន់ - $ 14.5 ពាន់
26.08.2020 ពុ +4,814,449 $ 1.81 ពាន់ - $ 10.8 ពាន់
20.08.2020 ព្រហ +6,029,307 $ 2.26 ពាន់ - $ 13.6 ពាន់
13.08.2020 ព្រហ +8,725,212 $ 3.27 ពាន់ - $ 19.6 ពាន់
04.08.2020 +8,074,972 $ 3.03 ពាន់ - $ 18.2 ពាន់
28.07.2020 +10,483,938 $ 3.93 ពាន់ - $ 23.6 ពាន់