ចែករំលែក​លើ
LatinNow Latin Now
អតិថិជន
335,000
ការមើលវីដេអូ
258,279,221
រាប់វីដេអូ
152
ប្រភេទ
Youtuber តាំងពីពេលនោះមក
2019
ចែករំលែកវាប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត

LatinNow ស្ថិតិឆានែល Youtube

LatinNow
អតិថិជន
335,000
ការមើលវីដេអូ
258,279,221
រាប់វីដេអូ
152
ប្រាក់ចំណូលដែលបានប៉ាន់ស្មានក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃកន្លងមក
$ 18.2 ពាន់ - $ 109 ពាន់
13,125
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
អតិថិជន
56,250
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
103,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
11,303,195
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
ការមើលវីដេអូ
48,442,264
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
74,648,753
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
កាលបរិច្ឆេទ ការមើលវីដេអូ ប្រាក់ចំណូលប៉ាន់ស្មាន
07.11.2020 +12,917,937 $ 4.84 ពាន់ - $ 29.1 ពាន់
30.10.2020 សុ +10,655,048 $ 4 ពាន់ - $ 24 ពាន់
23.10.2020 សុ -7,368,512 $ -2.76 ពាន់ - $ -16.6 ពាន់
16.10.2020 សុ +14,293,695 $ 5.36 ពាន់ - $ 32.2 ពាន់
07.10.2020 ពុ +16,302,547 $ 6.11 ពាន់ - $ 36.7 ពាន់
28.09.2020 +12,540,077 $ 4.7 ពាន់ - $ 28.2 ពាន់
20.09.2020 អា +15,307,961 $ 5.74 ពាន់ - $ 34.4 ពាន់
11.09.2020 សុ +15,795,661 $ 5.92 ពាន់ - $ 35.5 ពាន់
01.09.2020 +11,449,553 $ 4.29 ពាន់ - $ 25.8 ពាន់
25.08.2020 +8,987,665 $ 3.37 ពាន់ - $ 20.2 ពាន់
19.08.2020 ពុ +11,417,992 $ 4.28 ពាន់ - $ 25.7 ពាន់
12.08.2020 ពុ +17,855,761 $ 6.7 ពាន់ - $ 40.2 ពាន់