ចែករំលែក​លើ
LavenderTowne Lavender Towne
អតិថិជន
1,470,000
ការមើលវីដេអូ
204,860,085
រាប់វីដេអូ
260
ប្រភេទ
Youtuber តាំងពីពេលនោះមក
2010
ចែករំលែកវាប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត

LavenderTowne ស្ថិតិឆានែល Youtube

LavenderTowne
អតិថិជន
1,470,000
ការមើលវីដេអូ
204,860,085
រាប់វីដេអូ
260
ប្រាក់ចំណូលដែលបានប៉ាន់ស្មានក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃកន្លងមក
$ 2.82 ពាន់ - $ 16.9 ពាន់
7,778
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
អតិថិជន
33,334
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
70,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
1,752,725
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
ការមើលវីដេអូ
7,511,677
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
12,945,419
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
កាលបរិច្ឆេទ ការមើលវីដេអូ ប្រាក់ចំណូលប៉ាន់ស្មាន
02.11.2020 +2,253,503 $ 845 - $ 5.07 ពាន់
24.10.2020 +760,596 $ 285 - $ 1.71 ពាន់
19.10.2020 +1,924,843 $ 721 - $ 4.33 ពាន់
10.10.2020 +1,657,244 $ 621 - $ 3.73 ពាន់
02.10.2020 សុ +2,060,955 $ 772 - $ 4.64 ពាន់
23.09.2020 ពុ +1,485,230 $ 556 - $ 3.34 ពាន់
15.09.2020 +1,555,656 $ 583 - $ 3.5 ពាន់
05.09.2020 +1,247,392 $ 467 - $ 2.81 ពាន់
28.08.2020 សុ +1,167,049 $ 437 - $ 2.63 ពាន់
22.08.2020 +2,066,243 $ 774 - $ 4.65 ពាន់
14.08.2020 សុ +2,369,347 $ 888 - $ 5.33 ពាន់
05.08.2020 ពុ +1,812,822 $ 679 - $ 4.08 ពាន់
29.07.2020 ពុ +2,582,158 $ 968 - $ 5.81 ពាន់
20.07.2020 +1,551,628 $ 581 - $ 3.49 ពាន់