ចែករំលែក​លើ
LEFTY SM OFICIAL Lefty Sm Oficial
អតិថិជន
539,000
ការមើលវីដេអូ
101,129,828
រាប់វីដេអូ
58
ប្រទេស
ប្រភេទ
Youtuber តាំងពីពេលនោះមក
2017
ចែករំលែកវាប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត

LEFTY SM OFICIAL ស្ថិតិឆានែល Youtube

LEFTY SM OFICIAL
អតិថិជន
539,000
ការមើលវីដេអូ
101,129,828
រាប់វីដេអូ
58
ប្រាក់ចំណូលដែលបានប៉ាន់ស្មានក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃកន្លងមក
$ 3.21 ពាន់ - $ 19.2 ពាន់
6,300
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
អតិថិជន
27,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
71,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
1,994,793
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
ការមើលវីដេអូ
8,549,112
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
17,309,427
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
កាលបរិច្ឆេទ ការមើលវីដេអូ ប្រាក់ចំណូលប៉ាន់ស្មាន
05.11.2020 ព្រហ +2,849,704 $ 1.07 ពាន់ - $ 6.41 ពាន់
26.10.2020 +1,807,447 $ 677 - $ 4.07 ពាន់
21.10.2020 ពុ +2,876,698 $ 1.08 ពាន់ - $ 6.47 ពាន់
12.10.2020 +1,942,215 $ 728 - $ 4.37 ពាន់
05.10.2020 +3,048,170 $ 1.14 ពាន់ - $ 6.86 ពាន់
24.09.2020 ព្រហ +1,922,576 $ 720 - $ 4.33 ពាន់
18.09.2020 សុ +2,862,617 $ 1.07 ពាន់ - $ 6.44 ពាន់
07.09.2020 +1,860,463 $ 697 - $ 4.19 ពាន់
29.08.2020 +1,217,444 $ 456 - $ 2.74 ពាន់
23.08.2020 អា +1,787,529 $ 670 - $ 4.02 ពាន់
15.08.2020 +1,168,145 $ 438 - $ 2.63 ពាន់
09.08.2020 អា +1,737,351 $ 651 - $ 3.91 ពាន់
31.07.2020 សុ +1,833,231 $ 687 - $ 4.12 ពាន់
22.07.2020 ពុ +1,552,505 $ 582 - $ 3.49 ពាន់