ចែករំលែក​លើ
Leo Osuna Leo Osuna
អតិថិជន
4,020,000
ការមើលវីដេអូ
100,789,396
រាប់វីដេអូ
59
ប្រទេស
ប្រភេទ
Youtuber តាំងពីពេលនោះមក
2015
ចែករំលែកវាប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត

Leo Osuna ស្ថិតិឆានែល Youtube

Leo Osuna
អតិថិជន
4,020,000
ការមើលវីដេអូ
100,789,396
រាប់វីដេអូ
59
ប្រាក់ចំណូលដែលបានប៉ាន់ស្មានក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃកន្លងមក
$ 838 - $ 5.03 ពាន់
0
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
អតិថិជន
0
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
40,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
521,497
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
ការមើលវីដេអូ
2,234,984
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
6,588,465
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
កាលបរិច្ឆេទ ការមើលវីដេអូ ប្រាក់ចំណូលប៉ាន់ស្មាន
03.11.2020 +670,495 $ 251 - $ 1.51 ពាន់
25.10.2020 អា +118,638 $ 44 - $ 266
23.10.2020 សុ +1,118,692 $ 419 - $ 2.52 ពាន់
18.10.2020 អា +633,601 $ 237 - $ 1.43 ពាន់
08.10.2020 ព្រហ +91,143 $ 34 - $ 205
06.10.2020 +361,068 $ 135 - $ 812
29.09.2020 +658,836 $ 247 - $ 1.48 ពាន់
24.09.2020 ព្រហ +2,077,575 $ 779 - $ 4.67 ពាន់
17.09.2020 ព្រហ +858,417 $ 321 - $ 1.93 ពាន់
06.09.2020 អា +489,163 $ 183 - $ 1.1 ពាន់
29.08.2020 +1,620,442 $ 607 - $ 3.65 ពាន់
23.08.2020 អា +1,122,753 $ 421 - $ 2.53 ពាន់
15.08.2020 +2,652,548 $ 994 - $ 5.97 ពាន់
08.08.2020 +848,717 $ 318 - $ 1.91 ពាន់