ចែករំលែក​លើ
Lock Gamer Hardware Lock Gamer Hardware
អតិថិជន
466,000
ការមើលវីដេអូ
91,960,861
រាប់វីដេអូ
1776
ប្រទេស
ប្រភេទ
Youtuber តាំងពីពេលនោះមក
2011
ចែករំលែកវាប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត

Lock Gamer Hardware ស្ថិតិឆានែល Youtube

Lock Gamer Hardware
អតិថិជន
466,000
ការមើលវីដេអូ
91,960,861
រាប់វីដេអូ
1776
ប្រាក់ចំណូលដែលបានប៉ាន់ស្មានក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃកន្លងមក
$ 398 - $ 2.39 ពាន់
1,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
អតិថិជន
3,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
11,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
178,519
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
ការមើលវីដេអូ
1,062,337
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
3,825,952
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
កាលបរិច្ឆេទ ការមើលវីដេអូ ប្រាក់ចំណូលប៉ាន់ស្មាន
09.06.2024 អា +178,519 $ 66 - $ 401
06.06.2024 ព្រហ +74,931 $ 28 - $ 168
04.06.2024 +136,018 $ 51 - $ 306
30.05.2024 ព្រហ +225,325 $ 84 - $ 506
25.05.2024 +234,671 $ 88 - $ 528
20.05.2024 +212,873 $ 79 - $ 478
15.05.2024 ពុ +390,277 $ 146 - $ 878
06.05.2024 +209,410 $ 78 - $ 471
30.04.2024 +168,633 $ 63 - $ 379
26.04.2024 សុ +218,600 $ 81 - $ 491
22.04.2024 +235,378 $ 88 - $ 529
18.04.2024 ព្រហ +264,561 $ 99 - $ 595
14.04.2024 អា +164,877 $ 61 - $ 370
10.04.2024 ពុ +173,147 $ 64 - $ 389