ចែករំលែក​លើ
Loose Women Loose Women
អតិថិជន
373,000
ការមើលវីដេអូ
466,377,717
រាប់វីដេអូ
11260
ប្រភេទ
Youtuber តាំងពីពេលនោះមក
2015
ចែករំលែកវាប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត

Loose Women ស្ថិតិឆានែល Youtube

Loose Women
អតិថិជន
373,000
ការមើលវីដេអូ
466,377,717
រាប់វីដេអូ
11260
ប្រាក់ចំណូលដែលបានប៉ាន់ស្មានក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃកន្លងមក
$ 185 - $ 1.12 ពាន់
2,334
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
អតិថិជន
1,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
10,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
889,171
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
ការមើលវីដេអូ
495,794
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
11,220,909
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
កាលបរិច្ឆេទ ការមើលវីដេអូ ប្រាក់ចំណូលប៉ាន់ស្មាន
07.11.2020 +381,073 $ 142 - $ 857
04.11.2020 ពុ +114,721 $ 43 - $ 258
03.11.2020 +1,081,145 $ 405 - $ 2.43 ពាន់
26.10.2020 +864,856 $ 324 - $ 1.95 ពាន់
20.10.2020 +146,908 $ 55 - $ 330
19.10.2020 +113,759 $ 42 - $ 255
18.10.2020 អា +177,924 $ 66 - $ 400
17.10.2020 +163,824 $ 61 - $ 368
16.10.2020 សុ +375,830 $ 140 - $ 845
15.10.2020 ព្រហ +26,863 $ 10 - $ 60
14.10.2020 ពុ +137,276 $ 51 - $ 308
13.10.2020 +938,577 $ 351 - $ 2.11 ពាន់
07.10.2020 ពុ +1,985,960 $ 744 - $ 4.47 ពាន់
26.09.2020 +1,243,439 $ 466 - $ 2.8 ពាន់