ចែករំលែក​លើ
LubaTV Luba Tv
អតិថិជន
8,070,000
ការមើលវីដេអូ
1,057,335,490
រាប់វីដេអូ
698
ប្រទេស
ប្រភេទ
Youtuber តាំងពីពេលនោះមក
2010
ចែករំលែកវាប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត

LubaTV ស្ថិតិឆានែល Youtube

LubaTV
អតិថិជន
8,070,000
ការមើលវីដេអូ
1,057,335,490
រាប់វីដេអូ
698
ប្រាក់ចំណូលដែលបានប៉ាន់ស្មានក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃកន្លងមក
$ 7.28 ពាន់ - $ 43.7 ពាន់
7,778
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
អតិថិជន
33,334
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
100,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
4,527,664
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
ការមើលវីដេអូ
19,404,274
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
39,517,996
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
កាលបរិច្ឆេទ ការមើលវីដេអូ ប្រាក់ចំណូលប៉ាន់ស្មាន
06.11.2020 សុ +5,821,282 $ 2.18 ពាន់ - $ 13.1 ពាន់
28.10.2020 ពុ +682,413 $ 255 - $ 1.54 ពាន់
27.10.2020 +824,472 $ 309 - $ 1.86 ពាន់
26.10.2020 +1,173,009 $ 439 - $ 2.64 ពាន់
25.10.2020 អា +663,778 $ 248 - $ 1.49 ពាន់
24.10.2020 +1,904,366 $ 714 - $ 4.28 ពាន់
22.10.2020 ព្រហ +4,741,632 $ 1.78 ពាន់ - $ 10.7 ពាន់
14.10.2020 ពុ +3,482,542 $ 1.31 ពាន់ - $ 7.84 ពាន់
07.10.2020 ពុ +7,765,722 $ 2.91 ពាន់ - $ 17.5 ពាន់
25.09.2020 សុ +3,657,996 $ 1.37 ពាន់ - $ 8.23 ពាន់
19.09.2020 +8,800,784 $ 3.3 ពាន់ - $ 19.8 ពាន់
09.09.2020 ពុ +81,172,464 $ 30.4 ពាន់ - $ 183 ពាន់
31.08.2020 +606,171 $ 227 - $ 1.36 ពាន់
30.08.2020 អា +655,474 $ 245 - $ 1.47 ពាន់