ចែករំលែក​លើ
MASMAVİ3🔹MUTFAKTA Masmavİ3🔹Mutfakta
អតិថិជន
1,500,000
ការមើលវីដេអូ
291,485,234
រាប់វីដេអូ
443
ប្រភេទ
Youtuber តាំងពីពេលនោះមក
2015
ចែករំលែកវាប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត

MASMAVİ3🔹MUTFAKTA ស្ថិតិឆានែល Youtube

MASMAVİ3🔹MUTFAKTA
អតិថិជន
1,500,000
ការមើលវីដេអូ
291,485,234
រាប់វីដេអូ
443
ប្រាក់ចំណូលដែលបានប៉ាន់ស្មានក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃកន្លងមក
$ 3.6 ពាន់ - $ 21.6 ពាន់
7,778
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
អតិថិជន
33,334
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
50,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
2,237,466
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
ការមើលវីដេអូ
9,589,137
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
14,484,474
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
កាលបរិច្ឆេទ ការមើលវីដេអូ ប្រាក់ចំណូលប៉ាន់ស្មាន
07.11.2020 +2,876,741 $ 1.08 ពាន់ - $ 6.47 ពាន់
29.10.2020 ព្រហ +1,982,936 $ 743 - $ 4.46 ពាន់
22.10.2020 ព្រហ +1,775,675 $ 665 - $ 4 ពាន់
16.10.2020 សុ +1,847,902 $ 692 - $ 4.16 ពាន់
07.10.2020 ពុ +2,716,218 $ 1.02 ពាន់ - $ 6.11 ពាន់
26.09.2020 +1,359,300 $ 509 - $ 3.06 ពាន់
20.09.2020 អា +1,925,702 $ 722 - $ 4.33 ពាន់
11.09.2020 សុ +2,442,216 $ 915 - $ 5.49 ពាន់
01.09.2020 +1,683,072 $ 631 - $ 3.79 ពាន់
25.08.2020 +1,314,129 $ 492 - $ 2.96 ពាន់
19.08.2020 ពុ +1,744,657 $ 654 - $ 3.93 ពាន់
11.08.2020 +1,813,118 $ 679 - $ 4.08 ពាន់
02.08.2020 អា +2,713,555 $ 1.02 ពាន់ - $ 6.11 ពាន់
24.07.2020 សុ +1,231,296 $ 461 - $ 2.77 ពាន់