ចែករំលែក​លើ
MasterChef Brasil Master Chef Brasil
អតិថិជន
3,890,000
ការមើលវីដេអូ
2,133,377,268
រាប់វីដេអូ
1474
ប្រទេស
ប្រភេទ
Youtuber តាំងពីពេលនោះមក
2015
ចែករំលែកវាប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត

MasterChef Brasil ស្ថិតិឆានែល Youtube

MasterChef Brasil
អតិថិជន
3,890,000
ការមើលវីដេអូ
2,133,377,268
រាប់វីដេអូ
1474
ប្រាក់ចំណូលដែលបានប៉ាន់ស្មានក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃកន្លងមក
$ 6.83 ពាន់ - $ 41 ពាន់
7,778
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
អតិថិជន
10,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
120,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
14,165,064
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
ការមើលវីដេអូ
18,212,224
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
151,797,618
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
កាលបរិច្ឆេទ ការមើលវីដេអូ ប្រាក់ចំណូលប៉ាន់ស្មាន
05.11.2020 ព្រហ +18,212,224 $ 6.83 ពាន់ - $ 41 ពាន់
27.10.2020 +11,922,434 $ 4.47 ពាន់ - $ 26.8 ពាន់
21.10.2020 ពុ +15,156,788 $ 5.68 ពាន់ - $ 34.1 ពាន់
13.10.2020 +14,627,620 $ 5.49 ពាន់ - $ 32.9 ពាន់
05.10.2020 +2,342,985 $ 878 - $ 5.27 ពាន់
04.10.2020 អា +747,781 $ 280 - $ 1.68 ពាន់
03.10.2020 +1,642,564 $ 615 - $ 3.7 ពាន់
02.10.2020 សុ +2,502,860 $ 938 - $ 5.63 ពាន់
01.10.2020 ព្រហ +5,011,255 $ 1.88 ពាន់ - $ 11.3 ពាន់
30.09.2020 ពុ +1,109,733 $ 416 - $ 2.5 ពាន់
29.09.2020 +4,648,733 $ 1.74 ពាន់ - $ 10.5 ពាន់
26.09.2020 +4,213,149 $ 1.58 ពាន់ - $ 9.48 ពាន់
24.09.2020 ព្រហ +4,593,769 $ 1.72 ពាន់ - $ 10.3 ពាន់
23.09.2020 ពុ +1,634,657 $ 613 - $ 3.68 ពាន់