ចែករំលែក​លើ
MBCNEWS Mbcnews
អតិថិជន
4,450,000
ការមើលវីដេអូ
16,360,960,025
រាប់វីដេអូ
249544
ប្រភេទ
Youtuber តាំងពីពេលនោះមក
2006
ចែករំលែកវាប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត

MBCNEWS ស្ថិតិឆានែល Youtube

MBCNEWS
អតិថិជន
4,450,000
ការមើលវីដេអូ
16,360,960,025
រាប់វីដេអូ
249544
ប្រាក់ចំណូលដែលបានប៉ាន់ស្មានក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃកន្លងមក
$ 128 ពាន់ - $ 769 ពាន់
14,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
អតិថិជន
60,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
250,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
99,596,884
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
ការមើលវីដេអូ
341,602,121
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
1,270,939,643
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
កាលបរិច្ឆេទ ការមើលវីដេអូ ប្រាក់ចំណូលប៉ាន់ស្មាន
14.06.2024 សុ +71,140,631 $ 26.7 ពាន់ - $ 160 ពាន់
09.06.2024 អា +45,538,098 $ 17.1 ពាន់ - $ 102 ពាន់
05.06.2024 ពុ +27,154,990 $ 10.2 ពាន់ - $ 61.1 ពាន់
03.06.2024 +67,544,837 $ 25.3 ពាន់ - $ 152 ពាន់
29.05.2024 ពុ +64,368,392 $ 24.1 ពាន់ - $ 145 ពាន់
24.05.2024 សុ +65,855,173 $ 24.7 ពាន់ - $ 148 ពាន់
19.05.2024 អា +62,627,136 $ 23.5 ពាន់ - $ 141 ពាន់
14.05.2024 +131,756,182 $ 49.4 ពាន់ - $ 296 ពាន់
05.05.2024 អា +85,478,635 $ 32.1 ពាន់ - $ 192 ពាន់
29.04.2024 +57,100,490 $ 21.4 ពាន់ - $ 128 ពាន់
25.04.2024 ព្រហ +56,524,421 $ 21.2 ពាន់ - $ 127 ពាន់
22.04.2024 +58,938,033 $ 22.1 ពាន់ - $ 133 ពាន់
17.04.2024 ពុ +75,268,693 $ 28.2 ពាន់ - $ 169 ពាន់
13.04.2024 +114,065,039 $ 42.8 ពាន់ - $ 257 ពាន់