ចែករំលែក​លើ
McJhony Mc Jhony
អតិថិជន
1,670,000
ការមើលវីដេអូ
148,943,880
រាប់វីដេអូ
623
ប្រទេស
ប្រភេទ
Youtuber តាំងពីពេលនោះមក
2016
ចែករំលែកវាប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត

McJhony ស្ថិតិឆានែល Youtube

McJhony
អតិថិជន
1,670,000
ការមើលវីដេអូ
148,943,880
រាប់វីដេអូ
623
ប្រាក់ចំណូលដែលបានប៉ាន់ស្មានក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃកន្លងមក
$ 2.75 ពាន់ - $ 16.5 ពាន់
7,778
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
អតិថិជន
33,334
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
140,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
1,713,086
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
ការមើលវីដេអូ
7,341,794
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
21,749,253
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
កាលបរិច្ឆេទ ការមើលវីដេអូ ប្រាក់ចំណូលប៉ាន់ស្មាន
03.11.2020 +2,202,538 $ 825 - $ 4.96 ពាន់
25.10.2020 អា +2,305,611 $ 864 - $ 5.19 ពាន់
19.10.2020 +3,028,855 $ 1.14 ពាន់ - $ 6.81 ពាន់
12.10.2020 +3,783,496 $ 1.42 ពាន់ - $ 8.51 ពាន់
02.10.2020 សុ +3,364,003 $ 1.26 ពាន់ - $ 7.57 ពាន់
23.09.2020 ពុ +3,525,521 $ 1.32 ពាន់ - $ 7.93 ពាន់
16.09.2020 ពុ +3,539,229 $ 1.33 ពាន់ - $ 7.96 ពាន់
05.09.2020 +154,286 $ 57 - $ 347
28.08.2020 សុ +1,123,668 $ 421 - $ 2.53 ពាន់
23.08.2020 អា +1,775,867 $ 665 - $ 4 ពាន់
15.08.2020 +2,225,627 $ 834 - $ 5.01 ពាន់
05.08.2020 ពុ +2,268,208 $ 850 - $ 5.1 ពាន់
29.07.2020 ពុ +2,009,615 $ 753 - $ 4.52 ពាន់
21.07.2020 +1,947,536 $ 730 - $ 4.38 ពាន់