ចែករំលែក​លើ
MÊ BÓNG ĐÁ Mê Bóng đá
អតិថិជន
414,000
ការមើលវីដេអូ
76,007,944
រាប់វីដេអូ
1352
ប្រភេទ
Youtuber តាំងពីពេលនោះមក
2012
ចែករំលែកវាប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត

MÊ BÓNG ĐÁ ស្ថិតិឆានែល Youtube

MÊ BÓNG ĐÁ
អតិថិជន
414,000
ការមើលវីដេអូ
76,007,944
រាប់វីដេអូ
1352
ប្រាក់ចំណូលដែលបានប៉ាន់ស្មានក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃកន្លងមក
$ 1.28 ពាន់ - $ 7.7 ពាន់
5,834
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
អតិថិជន
16,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
30,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
1,645,598
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
ការមើលវីដេអូ
3,421,696
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
4,494,170
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
កាលបរិច្ឆេទ ការមើលវីដេអូ ប្រាក់ចំណូលប៉ាន់ស្មាន
16.06.2024 អា +1,410,512 $ 528 - $ 3.17 ពាន់
10.06.2024 +489,533 $ 183 - $ 1.1 ពាន់
06.06.2024 ព្រហ +61,019 $ 22 - $ 137
04.06.2024 +111,483 $ 41 - $ 250
30.05.2024 ព្រហ +638,845 $ 239 - $ 1.44 ពាន់
25.05.2024 +710,304 $ 266 - $ 1.6 ពាន់
20.05.2024 +857,542 $ 321 - $ 1.93 ពាន់
16.05.2024 ព្រហ +107,687 $ 40 - $ 242
06.05.2024 +12,643 $ 4 - $ 28
01.05.2024 ពុ +7,162 $ 2 - $ 16
26.04.2024 សុ +10,623 $ 3 - $ 23
23.04.2024 +6,894 $ 2 - $ 15
19.04.2024 សុ +10,514 $ 3 - $ 23
15.04.2024 +9,248 $ 3 - $ 20