ចែករំលែក​លើ
Mi Project 167 Mi Project 167
អតិថិជន
108,000
ការមើលវីដេអូ
87,958,923
រាប់វីដេអូ
1054
ប្រទេស
ប្រភេទ
Youtuber តាំងពីពេលនោះមក
2018
ចែករំលែកវាប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត

Mi Project 167 ស្ថិតិឆានែល Youtube

Mi Project 167
អតិថិជន
108,000
ការមើលវីដេអូ
87,958,923
រាប់វីដេអូ
1054
ប្រាក់ចំណូលដែលបានប៉ាន់ស្មានក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃកន្លងមក
$ 13.9 ពាន់ - $ 83.5 ពាន់
6,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
អតិថិជន
46,400
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
46,400
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
4,374,820
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
ការមើលវីដេអូ
37,121,076
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
37,121,076
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
កាលបរិច្ឆេទ ការមើលវីដេអូ ប្រាក់ចំណូលប៉ាន់ស្មាន
14.06.2024 សុ +4,374,820 $ 1.64 ពាន់ - $ 9.84 ពាន់
09.06.2024 អា +3,796,240 $ 1.42 ពាន់ - $ 8.54 ពាន់
05.06.2024 ពុ +3,204,182 $ 1.2 ពាន់ - $ 7.21 ពាន់
03.06.2024 +11,082,903 $ 4.16 ពាន់ - $ 24.9 ពាន់
29.05.2024 ពុ +8,420,154 $ 3.16 ពាន់ - $ 18.9 ពាន់
24.05.2024 សុ +6,242,777 $ 2.34 ពាន់ - $ 14 ពាន់