ចែករំលែក​លើ
Miniatur Wunderland Miniatur Wunderland
អតិថិជន
268,000
ការមើលវីដេអូ
110,024,489
រាប់វីដេអូ
439
ប្រភេទ
Youtuber តាំងពីពេលនោះមក
2009
ចែករំលែកវាប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត

Miniatur Wunderland ស្ថិតិឆានែល Youtube

Miniatur Wunderland
អតិថិជន
268,000
ការមើលវីដេអូ
110,024,489
រាប់វីដេអូ
439
ប្រាក់ចំណូលដែលបានប៉ាន់ស្មានក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃកន្លងមក
$ 279 - $ 1.68 ពាន់
778
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
អតិថិជន
3,334
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
6,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
173,957
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
ការមើលវីដេអូ
745,527
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
2,170,775
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
កាលបរិច្ឆេទ ការមើលវីដេអូ ប្រាក់ចំណូលប៉ាន់ស្មាន
05.11.2020 ព្រហ +223,658 $ 83 - $ 503
27.10.2020 +175,018 $ 65 - $ 393
21.10.2020 ពុ +175,275 $ 65 - $ 394
13.10.2020 +233,303 $ 87 - $ 524
05.10.2020 +382,689 $ 143 - $ 861
24.09.2020 ព្រហ +360,148 $ 135 - $ 810
18.09.2020 សុ +371,170 $ 139 - $ 835
07.09.2020 +249,514 $ 93 - $ 561
30.08.2020 អា +163,181 $ 61 - $ 367
24.08.2020 +209,775 $ 78 - $ 471
16.08.2020 អា +233,353 $ 87 - $ 525
09.08.2020 អា +250,994 $ 94 - $ 564
31.07.2020 សុ +481,789 $ 180 - $ 1.08 ពាន់
22.07.2020 ពុ +346,877 $ 130 - $ 780