ចែករំលែក​លើ
Mon Mon Mon Mon
អតិថិជន
0
ការមើលវីដេអូ
19,591,334
រាប់វីដេអូ
277
ប្រភេទ
Youtuber តាំងពីពេលនោះមក
2013
ចែករំលែកវាប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត

Mon Mon ស្ថិតិឆានែល Youtube

Mon Mon
អតិថិជន
0
ការមើលវីដេអូ
19,591,334
រាប់វីដេអូ
277
ប្រាក់ចំណូលដែលបានប៉ាន់ស្មានក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃកន្លងមក
$ 344 - $ 2.07 ពាន់
0
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
អតិថិជន
0
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
0
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
214,225
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
ការមើលវីដេអូ
918,104
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
4,085,834
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
កាលបរិច្ឆេទ ការមើលវីដេអូ ប្រាក់ចំណូលប៉ាន់ស្មាន
04.11.2020 ពុ +275,431 $ 103 - $ 619
26.10.2020 +460,190 $ 172 - $ 1.04 ពាន់
20.10.2020 +552,030 $ 207 - $ 1.24 ពាន់
12.10.2020 +654,956 $ 245 - $ 1.47 ពាន់
04.10.2020 អា +792,801 $ 297 - $ 1.78 ពាន់
24.09.2020 ព្រហ +634,450 $ 237 - $ 1.43 ពាន់
17.09.2020 ព្រហ +715,976 $ 268 - $ 1.61 ពាន់
06.09.2020 អា +161,757 $ 60 - $ 363
29.08.2020 -114,727 $ -43 - $ -258
23.08.2020 អា -2,014,912 $ -755 - $ -4.53 ពាន់
15.08.2020 +643,462 $ 241 - $ 1.45 ពាន់
08.08.2020 +253,437 $ 95 - $ 570
30.07.2020 ព្រហ +820,563 $ 307 - $ 1.85 ពាន់
22.07.2020 ពុ +631,863 $ 236 - $ 1.42 ពាន់