ចែករំលែក​លើ
Mr.Homemade Mr.Homemade
អតិថិជន
129,000
ការមើលវីដេអូ
52,480,952
រាប់វីដេអូ
187
ប្រទេស
ប្រភេទ
Youtuber តាំងពីពេលនោះមក
2023
ចែករំលែកវាប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត

Mr.Homemade ស្ថិតិឆានែល Youtube

Mr.Homemade
អតិថិជន
129,000
ការមើលវីដេអូ
52,480,952
រាប់វីដេអូ
187
ប្រាក់ចំណូលដែលបានប៉ាន់ស្មានក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃកន្លងមក
$ 4.17 ពាន់ - $ 25 ពាន់
12,250
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
អតិថិជន
24,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
69,900
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
5,060,948
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
ការមើលវីដេអូ
11,107,791
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
32,406,499
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
កាលបរិច្ឆេទ ការមើលវីដេអូ ប្រាក់ចំណូលប៉ាន់ស្មាន
12.06.2024 ពុ +2,891,970 $ 1.08 ពាន់ - $ 6.51 ពាន់
08.06.2024 +1,217,928 $ 456 - $ 2.74 ពាន់
05.06.2024 ពុ +1,289,049 $ 483 - $ 2.9 ពាន់
02.06.2024 អា +2,423,010 $ 908 - $ 5.45 ពាន់
28.05.2024 +3,285,834 $ 1.23 ពាន់ - $ 7.39 ពាន់
23.05.2024 ព្រហ +2,969,209 $ 1.11 ពាន់ - $ 6.68 ពាន់
18.05.2024 +2,422,427 $ 908 - $ 5.45 ពាន់
14.05.2024 +6,849,097 $ 2.57 ពាន់ - $ 15.4 ពាន់
04.05.2024 +2,488,189 $ 933 - $ 5.6 ពាន់
29.04.2024 +715,721 $ 268 - $ 1.61 ពាន់
25.04.2024 ព្រហ +448,495 $ 168 - $ 1.01 ពាន់
21.04.2024 អា +283,663 $ 106 - $ 638
17.04.2024 ពុ +417,023 $ 156 - $ 938
13.04.2024 +793,077 $ 297 - $ 1.78 ពាន់