ចែករំលែក​លើ
Mundo mágico de Manu Mundo Mágico De Manu
អតិថិជន
1,350,000
ការមើលវីដេអូ
383,733,142
រាប់វីដេអូ
3551
ប្រទេស
ប្រភេទ
Youtuber តាំងពីពេលនោះមក
2020
ចែករំលែកវាប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត

Mundo mágico de Manu ស្ថិតិឆានែល Youtube

Mundo mágico de Manu
អតិថិជន
1,350,000
ការមើលវីដេអូ
383,733,142
រាប់វីដេអូ
3551
ប្រាក់ចំណូលដែលបានប៉ាន់ស្មានក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃកន្លងមក
$ 18.1 ពាន់ - $ 109 ពាន់
35,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
អតិថិជន
130,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
621,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
13,118,597
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
ការមើលវីដេអូ
48,244,698
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
178,656,223
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
កាលបរិច្ឆេទ ការមើលវីដេអូ ប្រាក់ចំណូលប៉ាន់ស្មាន
11.06.2024 +7,496,341 $ 2.81 ពាន់ - $ 16.9 ពាន់
07.06.2024 សុ +5,614,727 $ 2.11 ពាន់ - $ 12.6 ពាន់
04.06.2024 +6,042,600 $ 2.27 ពាន់ - $ 13.6 ពាន់
01.06.2024 +14,057,554 $ 5.27 ពាន់ - $ 31.6 ពាន់
27.05.2024 +15,033,476 $ 5.64 ពាន់ - $ 33.8 ពាន់
22.05.2024 ពុ +16,537,754 $ 6.2 ពាន់ - $ 37.2 ពាន់
17.05.2024 សុ +14,887,622 $ 5.58 ពាន់ - $ 33.5 ពាន់
13.05.2024 +38,267,024 $ 14.4 ពាន់ - $ 86.1 ពាន់
02.05.2024 ព្រហ +9,393,556 $ 3.52 ពាន់ - $ 21.1 ពាន់
28.04.2024 អា +4,971,775 $ 1.86 ពាន់ - $ 11.2 ពាន់
24.04.2024 ពុ +4,239,986 $ 1.59 ពាន់ - $ 9.54 ពាន់
20.04.2024 +4,906,806 $ 1.84 ពាន់ - $ 11 ពាន់
16.04.2024 +4,699,141 $ 1.76 ពាន់ - $ 10.6 ពាន់
12.04.2024 សុ +7,703,016 $ 2.89 ពាន់ - $ 17.3 ពាន់