ចែករំលែក​លើ
뉴탐사 NewTamsa 뉴탐사 New Tamsa
អតិថិជន
297,000
ការមើលវីដេអូ
90,608,263
រាប់វីដេអូ
929
ប្រភេទ
Youtuber តាំងពីពេលនោះមក
2023
ចែករំលែកវាប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត

뉴탐사 NewTamsa ស្ថិតិឆានែល Youtube

뉴탐사 NewTamsa
អតិថិជន
297,000
ការមើលវីដេអូ
90,608,263
រាប់វីដេអូ
929
ប្រាក់ចំណូលដែលបានប៉ាន់ស្មានក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃកន្លងមក
$ 3.41 ពាន់ - $ 20.5 ពាន់
1,167
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
អតិថិជន
9,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
63,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
1,214,237
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
ការមើលវីដេអូ
9,095,403
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
46,814,142
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
កាលបរិច្ឆេទ ការមើលវីដេអូ ប្រាក់ចំណូលប៉ាន់ស្មាន
16.06.2024 អា +1,040,774 $ 390 - $ 2.34 ពាន់
10.06.2024 +513,234 $ 192 - $ 1.15 ពាន់
06.06.2024 ព្រហ +485,705 $ 182 - $ 1.09 ពាន់
04.06.2024 +1,348,159 $ 505 - $ 3.03 ពាន់
30.05.2024 ព្រហ +1,692,891 $ 634 - $ 3.81 ពាន់
25.05.2024 +4,014,640 $ 1.51 ពាន់ - $ 9.03 ពាន់
20.05.2024 +5,044,471 $ 1.89 ពាន់ - $ 11.4 ពាន់
16.05.2024 ព្រហ +13,068,712 $ 4.9 ពាន់ - $ 29.4 ពាន់
07.05.2024 +1,418,979 $ 532 - $ 3.19 ពាន់
01.05.2024 ពុ +785,001 $ 294 - $ 1.77 ពាន់
27.04.2024 +1,474,193 $ 552 - $ 3.32 ពាន់
23.04.2024 +1,082,953 $ 406 - $ 2.44 ពាន់
19.04.2024 សុ +1,425,577 $ 534 - $ 3.21 ពាន់
15.04.2024 +2,108,717 $ 790 - $ 4.74 ពាន់