ចែករំលែក​លើ
NOW UNITED Now United
អតិថិជន
6,230,000
ការមើលវីដេអូ
1,400,748,933
រាប់វីដេអូ
532
ប្រភេទ
Youtuber តាំងពីពេលនោះមក
2016
ចែករំលែកវាប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត

NOW UNITED ស្ថិតិឆានែល Youtube

NOW UNITED
អតិថិជន
6,230,000
ការមើលវីដេអូ
1,400,748,933
រាប់វីដេអូ
532
ប្រាក់ចំណូលដែលបានប៉ាន់ស្មានក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃកន្លងមក
$ 13.9 ពាន់ - $ 83.4 ពាន់
54,445
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
អតិថិជន
70,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
690,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
28,823,331
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
ការមើលវីដេអូ
37,058,568
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
267,429,468
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
កាលបរិច្ឆេទ ការមើលវីដេអូ ប្រាក់ចំណូលប៉ាន់ស្មាន
09.11.2020 +37,058,568 $ 13.9 ពាន់ - $ 83.4 ពាន់
31.10.2020 +26,336,988 $ 9.88 ពាន់ - $ 59.3 ពាន់
23.10.2020 សុ +24,939,187 $ 9.35 ពាន់ - $ 56.1 ពាន់
17.10.2020 +30,160,647 $ 11.3 ពាន់ - $ 67.9 ពាន់
08.10.2020 ព្រហ +31,933,919 $ 12 ពាន់ - $ 71.9 ពាន់
29.09.2020 +21,240,383 $ 7.97 ពាន់ - $ 47.8 ពាន់
22.09.2020 +33,759,625 $ 12.7 ពាន់ - $ 76 ពាន់
12.09.2020 +33,567,674 $ 12.6 ពាន់ - $ 75.5 ពាន់
03.09.2020 ព្រហ +28,432,477 $ 10.7 ពាន់ - $ 64 ពាន់
26.08.2020 ពុ +33,065,447 $ 12.4 ពាន់ - $ 74.4 ពាន់
19.08.2020 ពុ +26,414,035 $ 9.91 ពាន់ - $ 59.4 ពាន់
12.08.2020 ពុ +35,411,912 $ 13.3 ពាន់ - $ 79.7 ពាន់
03.08.2020 +26,751,288 $ 10 ពាន់ - $ 60.2 ពាន់
27.07.2020 +27,783,612 $ 10.4 ពាន់ - $ 62.5 ពាន់