ចែករំលែក​លើ
Oktan Erdikmen Oktan Erdikmen
អតិថិជន
374,000
ការមើលវីដេអូ
200,142,024
រាប់វីដេអូ
1419
ប្រភេទ
Youtuber តាំងពីពេលនោះមក
2013
ចែករំលែកវាប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត

Oktan Erdikmen ស្ថិតិឆានែល Youtube

Oktan Erdikmen
អតិថិជន
374,000
ការមើលវីដេអូ
200,142,024
រាប់វីដេអូ
1419
ប្រាក់ចំណូលដែលបានប៉ាន់ស្មានក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃកន្លងមក
$ 639 - $ 3.83 ពាន់
0
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
អតិថិជន
2,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
5,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
506,651
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
ការមើលវីដេអូ
1,704,027
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
7,082,184
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
កាលបរិច្ឆេទ ការមើលវីដេអូ ប្រាក់ចំណូលប៉ាន់ស្មាន
11.06.2024 +217,136 $ 81 - $ 488
08.06.2024 +451,069 $ 169 - $ 1.01 ពាន់
05.06.2024 ពុ +234,862 $ 88 - $ 528
02.06.2024 អា +479,432 $ 179 - $ 1.08 ពាន់
28.05.2024 +321,528 $ 120 - $ 723
23.05.2024 ព្រហ +161,838 $ 60 - $ 364
18.05.2024 +464,888 $ 174 - $ 1.05 ពាន់
13.05.2024 +857,204 $ 321 - $ 1.93 ពាន់
03.05.2024 សុ +510,161 $ 191 - $ 1.15 ពាន់
28.04.2024 អា +440,867 $ 165 - $ 991
24.04.2024 ពុ +230,022 $ 86 - $ 517
20.04.2024 +389,341 $ 146 - $ 876
16.04.2024 +289,198 $ 108 - $ 650
13.04.2024 +367,722 $ 137 - $ 827