ចែករំលែក​លើ
Os Pingos nos Is Os Pingos Nos Is
អតិថិជន
2,600,000
ការមើលវីដេអូ
899,549,990
រាប់វីដេអូ
5096
ប្រទេស
ប្រភេទ
Youtuber តាំងពីពេលនោះមក
2015
ចែករំលែកវាប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត

Os Pingos nos Is ស្ថិតិឆានែល Youtube

Os Pingos nos Is
អតិថិជន
2,600,000
ការមើលវីដេអូ
899,549,990
រាប់វីដេអូ
5096
ប្រាក់ចំណូលដែលបានប៉ាន់ស្មានក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃកន្លងមក
$ 26.3 ពាន់ - $ 158 ពាន់
23,334
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
អតិថិជន
100,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
140,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
16,365,072
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
ការមើលវីដេអូ
70,136,020
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
96,898,431
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
កាលបរិច្ឆេទ ការមើលវីដេអូ ប្រាក់ចំណូលប៉ាន់ស្មាន
06.11.2020 សុ +7,013,602 $ 2.63 ពាន់ - $ 15.8 ពាន់
03.11.2020 +14,619,325 $ 5.48 ពាន់ - $ 32.9 ពាន់
25.10.2020 អា +7,922,573 $ 2.97 ពាន់ - $ 17.8 ពាន់
21.10.2020 ពុ +1,715,600 $ 643 - $ 3.86 ពាន់
20.10.2020 +1,419,286 $ 532 - $ 3.19 ពាន់
19.10.2020 +1,293,477 $ 485 - $ 2.91 ពាន់
18.10.2020 អា +16,154,764 $ 6.06 ពាន់ - $ 36.3 ពាន់
08.10.2020 ព្រហ +14,143,264 $ 5.3 ពាន់ - $ 31.8 ពាន់
29.09.2020 +3,070,384 $ 1.15 ពាន់ - $ 6.91 ពាន់
27.09.2020 អា +1,524,697 $ 571 - $ 3.43 ពាន់
26.09.2020 +11,185,893 $ 4.19 ពាន់ - $ 25.2 ពាន់
20.09.2020 អា +1,917,117 $ 718 - $ 4.31 ពាន់
19.09.2020 +6,226,878 $ 2.34 ពាន់ - $ 14 ពាន់
16.09.2020 ពុ +4,832,243 $ 1.81 ពាន់ - $ 10.9 ពាន់