ចែករំលែក​លើ
OwnGalaxy Own Galaxy
អតិថិជន
201,000
ការមើលវីដេអូ
51,478,271
រាប់វីដេអូ
887
ប្រភេទ
Youtuber តាំងពីពេលនោះមក
2011
ចែករំលែកវាប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត

OwnGalaxy ស្ថិតិឆានែល Youtube

OwnGalaxy
អតិថិជន
201,000
ការមើលវីដេអូ
51,478,271
រាប់វីដេអូ
887
ប្រាក់ចំណូលដែលបានប៉ាន់ស្មានក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃកន្លងមក
$ 178 - $ 1.07 ពាន់
0
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
អតិថិជន
1,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
4,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
162,312
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
ការមើលវីដេអូ
476,643
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
1,352,045
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
កាលបរិច្ឆេទ ការមើលវីដេអូ ប្រាក់ចំណូលប៉ាន់ស្មាន
14.06.2024 សុ +115,937 $ 43 - $ 260
09.06.2024 អា +95,860 $ 35 - $ 215
05.06.2024 ពុ +32,519 $ 12 - $ 73
03.06.2024 +106,155 $ 39 - $ 238
29.05.2024 ពុ +72,894 $ 27 - $ 164
24.05.2024 សុ +53,278 $ 19 - $ 119
19.05.2024 អា +60,283 $ 22 - $ 135
14.05.2024 +142,575 $ 53 - $ 320
05.05.2024 អា +147,901 $ 55 - $ 332
29.04.2024 +65,448 $ 24 - $ 147
25.04.2024 ព្រហ +73,158 $ 27 - $ 164
22.04.2024 +38,869 $ 14 - $ 87
17.04.2024 ពុ +62,289 $ 23 - $ 140
14.04.2024 អា +78,284 $ 29 - $ 176