ចែករំលែក​លើ
P-Sand X Brothers Official P Sand X Brothers Official
អតិថិជន
19,800
ការមើលវីដេអូ
1,678,228
រាប់វីដេអូ
26
ប្រទេស
ប្រភេទ
Youtuber តាំងពីពេលនោះមក
2017
ចែករំលែកវាប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត

P-Sand X Brothers Official ស្ថិតិឆានែល Youtube

P-Sand X Brothers Official
អតិថិជន
19,800
ការមើលវីដេអូ
1,678,228
រាប់វីដេអូ
26
ប្រាក់ចំណូលដែលបានប៉ាន់ស្មានក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃកន្លងមក
$ 20 - $ 122
156
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
អតិថិជន
200
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
2,900
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
42,482
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
ការមើលវីដេអូ
54,619
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
428,988
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
កាលបរិច្ឆេទ ការមើលវីដេអូ ប្រាក់ចំណូលប៉ាន់ស្មាន
10.11.2020 +54,619 $ 20 - $ 122
01.11.2020 អា +65,024 $ 24 - $ 146
24.10.2020 +43,014 $ 16 - $ 96
18.10.2020 អា +50,840 $ 19 - $ 114
13.10.2020 +65,872 $ 24 - $ 148
06.10.2020 +91,488 $ 34 - $ 205
25.09.2020 សុ +58,131 $ 21 - $ 130