ចែករំលែក​លើ
Paje Team Paje Team
អតិថិជន
2,520,000
ការមើលវីដេអូ
1,894,134,700
រាប់វីដេអូ
419
ប្រទេស
ប្រភេទ
Youtuber តាំងពីពេលនោះមក
2017
ចែករំលែកវាប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត

Paje Team ស្ថិតិឆានែល Youtube

Paje Team
អតិថិជន
2,520,000
ការមើលវីដេអូ
1,894,134,700
រាប់វីដេអូ
419
ប្រាក់ចំណូលដែលបានប៉ាន់ស្មានក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃកន្លងមក
$ 38.9 ពាន់ - $ 234 ពាន់
23,334
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
អតិថិជន
100,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
210,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
24,233,218
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
ការមើលវីដេអូ
103,856,647
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
217,994,263
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
កាលបរិច្ឆេទ ការមើលវីដេអូ ប្រាក់ចំណូលប៉ាន់ស្មាន
02.11.2020 +31,156,994 $ 11.7 ពាន់ - $ 70.1 ពាន់
24.10.2020 +15,699,150 $ 5.89 ពាន់ - $ 35.3 ពាន់
19.10.2020 +35,581,603 $ 13.3 ពាន់ - $ 80.1 ពាន់
09.10.2020 សុ +31,349,062 $ 11.8 ពាន់ - $ 70.5 ពាន់
01.10.2020 ព្រហ +29,549,047 $ 11.1 ពាន់ - $ 66.5 ពាន់
23.09.2020 ពុ +34,090,226 $ 12.8 ពាន់ - $ 76.7 ពាន់
15.09.2020 +40,568,181 $ 15.2 ពាន់ - $ 91.3 ពាន់
04.09.2020 សុ +29,136,355 $ 10.9 ពាន់ - $ 65.6 ពាន់
28.08.2020 សុ +22,573,141 $ 8.46 ពាន់ - $ 50.8 ពាន់
22.08.2020 +31,306,144 $ 11.7 ពាន់ - $ 70.4 ពាន់
14.08.2020 សុ +37,064,273 $ 13.9 ពាន់ - $ 83.4 ពាន់
05.08.2020 ពុ +26,463,840 $ 9.92 ពាន់ - $ 59.5 ពាន់
29.07.2020 ពុ +30,533,513 $ 11.5 ពាន់ - $ 68.7 ពាន់
20.07.2020 +25,003,667 $ 9.38 ពាន់ - $ 56.3 ពាន់