ចែករំលែក​លើ
PC10HD Extra Pc10 Hd Extra
អតិថិជន
380,000
ការមើលវីដេអូ
341,548,688
រាប់វីដេអូ
197
ប្រភេទ
Youtuber តាំងពីពេលនោះមក
2017
ចែករំលែកវាប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត

PC10HD Extra ស្ថិតិឆានែល Youtube

PC10HD Extra
អតិថិជន
380,000
ការមើលវីដេអូ
341,548,688
រាប់វីដេអូ
197
ប្រាក់ចំណូលដែលបានប៉ាន់ស្មានក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃកន្លងមក
$ 16.7 ពាន់ - $ 100 ពាន់
56,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
អតិថិជន
65,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
111,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
30,010,641
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
ការមើលវីដេអូ
44,616,169
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
98,573,195
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
កាលបរិច្ឆេទ ការមើលវីដេអូ ប្រាក់ចំណូលប៉ាន់ស្មាន
11.06.2024 +12,861,703 $ 4.82 ពាន់ - $ 28.9 ពាន់
08.06.2024 +8,272,427 $ 3.1 ពាន់ - $ 18.6 ពាន់
05.06.2024 ពុ +6,025,768 $ 2.26 ពាន់ - $ 13.6 ពាន់
02.06.2024 អា +8,193,926 $ 3.07 ពាន់ - $ 18.4 ពាន់
28.05.2024 +9,262,345 $ 3.47 ពាន់ - $ 20.8 ពាន់
23.05.2024 ព្រហ +8,946,144 $ 3.35 ពាន់ - $ 20.1 ពាន់
18.05.2024 +10,393,954 $ 3.9 ពាន់ - $ 23.4 ពាន់
13.05.2024 +1,114,527 $ 417 - $ 2.51 ពាន់
03.05.2024 សុ +6,567,963 $ 2.46 ពាន់ - $ 14.8 ពាន់
28.04.2024 អា +3,713,292 $ 1.39 ពាន់ - $ 8.35 ពាន់
24.04.2024 ពុ +3,220,904 $ 1.21 ពាន់ - $ 7.25 ពាន់
20.04.2024 +3,989,342 $ 1.5 ពាន់ - $ 8.98 ពាន់
16.04.2024 +3,094,432 $ 1.16 ពាន់ - $ 6.96 ពាន់
13.04.2024 +2,181,092 $ 817 - $ 4.91 ពាន់