ចែករំលែក​លើ

Youtube ពេញនិយម ឆានែល

ឋានៈយូធូបឺអតិថិជនការមើលវីដេអូរាប់វីដេអូប្រភេទចាប់ផ្តើម
1 TVN7TVN7 184,000 2,602,546,394 4,086 Entertainment 2016
2 tvnpltvnpl 1,890,000 2,054,736,256 7,837 Entertainment 2008
3 BazyllandBazylland 3,870,000 1,779,250,252 483 Film & Animation 2013
4 SBM LabelSBM Label 2,010,000 1,779,107,323 1,057 Music 2010
5 Vito MinecraftVito Minecraft 2,010,000 1,555,242,091 1,339 Gaming 2012
6 Disco Polo LajfDisco Polo Lajf 1,110,000 1,413,689,735 882 Music 2013
7 Planeta FaktówPlaneta Faktów 2,630,000 1,254,506,316 987 Entertainment 2012
8 AbstrachujeTVAbstrachujeTV 3,470,000 1,244,940,593 270 Entertainment 2012
9 TVP VODTVP VOD 720,000 1,136,410,267 9,682 Entertainment 2006
10 Śpiewające Brzdące - Piosenki dla dzieciŚpiewające Brzdące - Piosenki dla dzieci 946,000 1,136,081,519 142 Music 2013
11 MagicRecordsPolandMagicRecordsPoland 1,470,000 986,465,062 834 Music 2011
12 FrizFriz 3,380,000 930,113,019 468 Gaming 2010
13 TVN Talent ShowTVN Talent Show 798,000 868,675,192 1,209 Entertainment 2016
14 reZigiuszreZigiusz 3,890,000 837,868,170 1,095 Gaming 2012
15 UrbanRecTvUrbanRecTv 1,480,000 834,808,518 1,160 Music 2012

គេហទំព័រយូអេសអូ ឆានែល - ស្ថិតិលម្អិត

ឋានៈយូធូបឺអតិថិជន/ឆ្នាំការមើលវីដេអូ/ឆ្នាំរាប់វីដេអូ/ឆ្នាំ
1 TVN7TVN7 46,000 650,636,598 1,021
2 tvnpltvnpl 157,500 171,228,021 653
3 BazyllandBazylland 552,857 254,178,607 69
4 SBM LabelSBM Label 201,000 177,910,732 105
5 Vito MinecraftVito Minecraft 251,250 194,405,261 167
6 Disco Polo LajfDisco Polo Lajf 158,571 201,955,676 126
7 Planeta FaktówPlaneta Faktów 328,750 156,813,289 123
8 AbstrachujeTVAbstrachujeTV 433,750 155,617,574 33
9 TVP VODTVP VOD 51,428 81,172,161 691
10 Śpiewające Brzdące - Piosenki dla dzieciŚpiewające Brzdące - Piosenki dla dzieci 135,142 162,297,359 20
11 MagicRecordsPolandMagicRecordsPoland 163,333 109,607,229 92
12 FrizFriz 338,000 93,011,301 46
13 TVN Talent ShowTVN Talent Show 199,500 217,168,798 302
14 reZigiuszreZigiusz 486,250 104,733,521 136
15 UrbanRecTvUrbanRecTv 185,000 104,351,064 145