ចែករំលែក​លើ

Youtube ពេញនិយម ឆានែល

ឋានៈយូធូបឺអតិថិជនការមើលវីដេអូរាប់វីដេអូប្រភេទចាប់ផ្តើម
1 SBMSBM 3,400,000 4,822,920,897 1,654 Music 2010
2 TVN7TVN7 976,000 4,737,874,596 11,885 Entertainment 2016
3 tvnpltvnpl 2,450,000 3,732,215,683 16,205 Entertainment 2008
4 Śpiewające Brzdące - Piosenki dla dzieciŚpiewające Brzdące - Piosenki dla dzieci 2,280,000 3,585,714,231 588 Music 2013
5 Bazylland - Tractors & ExcavatorsBazylland - Tractors & Excavators 7,200,000 3,431,881,382 899 Film & Animation 2013
6 MaxINFINITEMaxINFINITE 3,370,000 2,876,343,784 7,496 Gaming 2014
7 Arcadius KulArcadius Kul 2,190,000 2,688,768,558 1,507 Entertainment 2008
8 MamikoMamiko 5,900,000 2,636,556,006 1,028 Howto & Style 2013
9 Karol Friz WiśniewskiKarol Friz Wiśniewski 5,200,000 2,605,783,182 836 Gaming 2010
10 Vito MinecraftVito Minecraft 2,540,000 2,511,813,825 1,898 Gaming 2012
11 Disco Polo LajfDisco Polo Lajf 1,680,000 2,508,963,358 1,190 Music 2013
12 DILLERON ★ PlayDILLERON ★ Play 3,720,000 1,748,612,550 1,838 Gaming 2013
13 Disney Junior PolskaDisney Junior Polska 1,520,000 1,657,723,057 2,946 Film & Animation 2011
14 AbstrachujeTVAbstrachujeTV 3,380,000 1,654,774,006 857 Entertainment 2012
15 TVP VODTVP VOD 1,040,000 1,587,621,139 13,643 Entertainment 2006

គេហទំព័រយូអេសអូ ឆានែល - ស្ថិតិលម្អិត

ឋានៈយូធូបឺអតិថិជន/ឆ្នាំការមើលវីដេអូ/ឆ្នាំរាប់វីដេអូ/ឆ្នាំ
1 SBMSBM 242,857 344,494,349 118
2 TVN7TVN7 122,000 592,234,324 1,485
3 tvnpltvnpl 153,125 233,263,480 1,012
4 Śpiewające Brzdące - Piosenki dla dzieciŚpiewające Brzdące - Piosenki dla dzieci 207,272 325,974,021 53
5 Bazylland - Tractors & ExcavatorsBazylland - Tractors & Excavators 654,545 311,989,216 81
6 MaxINFINITEMaxINFINITE 337,000 287,634,378 749
7 Arcadius KulArcadius Kul 136,875 168,048,034 94
8 MamikoMamiko 536,363 239,686,909 93
9 Karol Friz WiśniewskiKarol Friz Wiśniewski 371,428 186,127,370 59
10 Vito MinecraftVito Minecraft 211,666 209,317,818 158
11 Disco Polo LajfDisco Polo Lajf 152,727 228,087,578 108
12 DILLERON ★ PlayDILLERON ★ Play 338,181 158,964,777 167
13 Disney Junior PolskaDisney Junior Polska 116,923 127,517,158 226
14 AbstrachujeTVAbstrachujeTV 281,666 137,897,833 71
15 TVP VODTVP VOD 57,777 88,201,174 757