ចែករំលែក​លើ
Primitive Life Style Primitive Life Style
អតិថិជន
1,270,000
ការមើលវីដេអូ
240,622,132
រាប់វីដេអូ
24
ប្រទេស
ប្រភេទ
Youtuber តាំងពីពេលនោះមក
2016
ចែករំលែកវាប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត

Primitive Life Style ស្ថិតិឆានែល Youtube

Primitive Life Style
អតិថិជន
1,270,000
ការមើលវីដេអូ
240,622,132
រាប់វីដេអូ
24
ប្រាក់ចំណូលដែលបានប៉ាន់ស្មានក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃកន្លងមក
$ 12 - $ 76
0
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
អតិថិជន
0
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
0
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
7,931
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
ការមើលវីដេអូ
33,990
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
137,762
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
កាលបរិច្ឆេទ ការមើលវីដេអូ ប្រាក់ចំណូលប៉ាន់ស្មាន
05.11.2020 ព្រហ +9,064 $ 3 - $ 20
28.10.2020 ពុ +9,798 $ 3 - $ 22
22.10.2020 ព្រហ +21,048 $ 7 - $ 47
14.10.2020 ពុ +17,540 $ 6 - $ 39
07.10.2020 ពុ +54,091 $ 20 - $ 121
25.09.2020 សុ +11,269 $ 4 - $ 25
19.09.2020 +14,952 $ 5 - $ 33
08.09.2020 +7,893 $ 2 - $ 17
31.08.2020 +6,726 $ 2 - $ 15
24.08.2020 +6,492 $ 2 - $ 14
17.08.2020 +227,319,999 $ 85.2 ពាន់ - $ 511 ពាន់
10.08.2020 +3,693 $ 1 - $ 8
01.08.2020 +3,714 $ 1 - $ 8
23.07.2020 ព្រហ +2,442 $ 0 - $ 5