ចែករំលែក​លើ
PrimitiveCooking KT Primitive Cooking Kt
អតិថិជន
1,800,000
ការមើលវីដេអូ
545,255,165
រាប់វីដេអូ
217
ប្រទេស
ប្រភេទ
Youtuber តាំងពីពេលនោះមក
2018
ចែករំលែកវាប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត

PrimitiveCooking KT ស្ថិតិឆានែល Youtube

PrimitiveCooking KT
អតិថិជន
1,800,000
ការមើលវីដេអូ
545,255,165
រាប់វីដេអូ
217
ប្រាក់ចំណូលដែលបានប៉ាន់ស្មានក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃកន្លងមក
$ 8.38 ពាន់ - $ 50.3 ពាន់
0
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
អតិថិជន
0
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
0
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
5,214,762
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
ការមើលវីដេអូ
22,348,980
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
67,046,940
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
កាលបរិច្ឆេទ ការមើលវីដេអូ ប្រាក់ចំណូលប៉ាន់ស្មាន
12.02.2020 ពុ +1,489,932 $ 558 - $ 3.35 ពាន់
10.02.2020 +65,799 $ 24 - $ 148
09.02.2020 អា +1,946,085 $ 729 - $ 4.38 ពាន់
07.02.2020 សុ +786,934 $ 295 - $ 1.77 ពាន់
06.02.2020 ព្រហ +2,071,499 $ 776 - $ 4.66 ពាន់
03.02.2020 +3,660,042 $ 1.37 ពាន់ - $ 8.24 ពាន់
31.01.2020 សុ +658,878 $ 247 - $ 1.48 ពាន់
30.01.2020 ព្រហ +1,930,149 $ 723 - $ 4.34 ពាន់
28.01.2020 +1,447,833 $ 542 - $ 3.26 ពាន់
26.01.2020 អា +2,726,168 $ 1.02 ពាន់ - $ 6.13 ពាន់
24.01.2020 សុ +2,629,719 $ 986 - $ 5.92 ពាន់
22.01.2020 ពុ +570,968 $ 214 - $ 1.28 ពាន់
21.01.2020 +3,425,335 $ 1.28 ពាន់ - $ 7.71 ពាន់
19.01.2020 អា +3,107,440 $ 1.17 ពាន់ - $ 6.99 ពាន់