ចែករំលែក​លើ
¿Quién es la Máscara? ¿Quién Es La Máscara?
អតិថិជន
440,000
ការមើលវីដេអូ
111,101,132
រាប់វីដេអូ
475
ប្រទេស
ប្រភេទ
Youtuber តាំងពីពេលនោះមក
2018
ចែករំលែកវាប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត

¿Quién es la Máscara? ស្ថិតិឆានែល Youtube

¿Quién es la Máscara?
អតិថិជន
440,000
ការមើលវីដេអូ
111,101,132
រាប់វីដេអូ
475
ប្រាក់ចំណូលដែលបានប៉ាន់ស្មានក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃកន្លងមក
$ 19.9 ពាន់ - $ 119 ពាន់
35,778
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
អតិថិជន
153,334
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
166,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
12,381,940
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
ការមើលវីដេអូ
53,065,457
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
45,642,412
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
កាលបរិច្ឆេទ ការមើលវីដេអូ ប្រាក់ចំណូលប៉ាន់ស្មាន
04.11.2020 ពុ +15,919,637 $ 5.97 ពាន់ - $ 35.8 ពាន់
26.10.2020 +7,947,394 $ 2.98 ពាន់ - $ 17.9 ពាន់
20.10.2020 +14,028,885 $ 5.26 ពាន់ - $ 31.6 ពាន់
12.10.2020 +3,336,031 $ 1.25 ពាន់ - $ 7.51 ពាន់
03.10.2020 +2,027,669 $ 760 - $ 4.56 ពាន់
24.09.2020 ព្រហ +1,198,020 $ 449 - $ 2.7 ពាន់
17.09.2020 ព្រហ +812,164 $ 304 - $ 1.83 ពាន់
06.09.2020 អា +372,612 $ 139 - $ 838
29.08.2020 +263,504 $ 98 - $ 592
23.08.2020 អា +384,299 $ 144 - $ 864
15.08.2020 +287,860 $ 107 - $ 647
07.08.2020 សុ +298,006 $ 111 - $ 670
30.07.2020 ព្រហ +302,277 $ 113 - $ 680
22.07.2020 ពុ +242,847 $ 91 - $ 546