ចែករំលែក​លើ
Rionegro & Solimões Rionegro & Solimões
អតិថិជន
491,000
ការមើលវីដេអូ
129,039,011
រាប់វីដេអូ
103
ប្រទេស
ប្រភេទ
Youtuber តាំងពីពេលនោះមក
2010
ចែករំលែកវាប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត

Rionegro & Solimões ស្ថិតិឆានែល Youtube

Rionegro & Solimões
អតិថិជន
491,000
ការមើលវីដេអូ
129,039,011
រាប់វីដេអូ
103
ប្រាក់ចំណូលដែលបានប៉ាន់ស្មានក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃកន្លងមក
$ 1.27 ពាន់ - $ 7.59 ពាន់
3,889
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
អតិថិជន
16,667
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
5,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
787,126
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
ការមើលវីដេអូ
3,373,397
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
1,012,019
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
កាលបរិច្ឆេទ ការមើលវីដេអូ ប្រាក់ចំណូលប៉ាន់ស្មាន
04.11.2020 ពុ +1,012,019 $ 379 - $ 2.28 ពាន់