ចែករំលែក​លើ
Sami Yusuf Sami Yusuf
អតិថិជន
2,430,000
ការមើលវីដេអូ
313,741,878
រាប់វីដេអូ
95
ប្រភេទ
Youtuber តាំងពីពេលនោះមក
2009
ចែករំលែកវាប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត

Sami Yusuf ស្ថិតិឆានែល Youtube

Sami Yusuf
អតិថិជន
2,430,000
ការមើលវីដេអូ
313,741,878
រាប់វីដេអូ
95
ប្រាក់ចំណូលដែលបានប៉ាន់ស្មានក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃកន្លងមក
$ 2.38 ពាន់ - $ 14.3 ពាន់
7,778
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
អតិថិជន
33,334
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
90,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
1,483,234
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
ការមើលវីដេអូ
6,356,717
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
13,153,444
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
កាលបរិច្ឆេទ ការមើលវីដេអូ ប្រាក់ចំណូលប៉ាន់ស្មាន
10.11.2020 +1,907,015 $ 715 - $ 4.29 ពាន់
01.11.2020 អា +1,810,345 $ 678 - $ 4.07 ពាន់
24.10.2020 +1,134,967 $ 425 - $ 2.55 ពាន់
18.10.2020 អា +1,897,660 $ 711 - $ 4.27 ពាន់
09.10.2020 សុ +1,783,938 $ 668 - $ 4.01 ពាន់
30.09.2020 ពុ +1,259,686 $ 472 - $ 2.83 ពាន់
23.09.2020 ពុ +1,579,179 $ 592 - $ 3.55 ពាន់
14.09.2020 +1,780,654 $ 667 - $ 4.01 ពាន់
04.09.2020 សុ +1,380,885 $ 517 - $ 3.11 ពាន់
27.08.2020 ព្រហ +1,942,313 $ 728 - $ 4.37 ពាន់
21.08.2020 សុ +1,163,004 $ 436 - $ 2.62 ពាន់
13.08.2020 ព្រហ +4,513,781 $ 1.69 ពាន់ - $ 10.2 ពាន់
05.08.2020 ពុ +160,855,314 $ 60.3 ពាន់ - $ 362 ពាន់
29.07.2020 ពុ +27,687,963 $ 10.4 ពាន់ - $ 62.3 ពាន់