ចែករំលែក​លើ

Youtube ពេញនិយម ឆានែល

ឋានៈយូធូបឺអតិថិជនការមើលវីដេអូរាប់វីដេអូប្រភេទចាប់ផ្តើម
1 RotanaRotana 13,500,000 8,997,677,219 7,434 Music 2012
2 راشد الماجد Rashed AlMajid lراشد الماجد Rashed AlMajid l 1,530,000 1,172,232,752 881 Music 2011
3 Five Lights | خمسة أضواءFive Lights | خمسة أضواء 1,950,000 857,169,992 163 Music 2010
4 Zayed AlSaleh | زايد الصالحZayed AlSaleh | زايد الصالح 748,000 348,344,521 223 Music 2012
5 بدر الشعيبيبدر الشعيبي 897,000 321,496,029 43 Music 2014
6 Luxury KSALuxury KSA 352,000 267,523,433 126 Music 2015
7 ميوزك توبميوزك توب 644,000 241,193,412 422 Music 2015
8 Saleh Manee صالح مانعSaleh Manee صالح مانع 555,000 216,121,690 102 Music 2011
9 فهد بن فصلا Fahad Bin Fasla lفهد بن فصلا Fahad Bin Fasla l 595,000 207,731,021 8 Music 2018
10 سـجـه SjhHD Iسـجـه SjhHD I 444,000 198,847,504 143 Music 2015
11 غريب ال مخلص I القناة الرسميةغريب ال مخلص I القناة الرسمية 503,000 195,803,076 36 Music 2017
12 متع عقلك | شخصياتمتع عقلك | شخصيات 2,350,000 188,862,328 376 Music 2016
13 majedalesa | ماجد العيسىmajedalesa | ماجد العيسى 613,000 177,681,503 13 Music 2015
14 الجوهرة الوهيبيالجوهرة الوهيبي 549,000 158,931,201 229 Music 2013
15 عبدالله ال مخلص Abdullah Al Mokhles lعبدالله ال مخلص Abdullah Al Mokhles l 390,000 140,944,910 43 Music 2016

គេហទំព័រយូអេសអូ ឆានែល - ស្ថិតិលម្អិត

ឋានៈយូធូបឺអតិថិជន/ឆ្នាំការមើលវីដេអូ/ឆ្នាំរាប់វីដេអូ/ឆ្នាំ
1 RotanaRotana 1,687,500 1,124,709,652 929
2 راشد الماجد Rashed AlMajid lراشد الماجد Rashed AlMajid l 170,000 130,248,083 97
3 Five Lights | خمسة أضواءFive Lights | خمسة أضواء 195,000 85,716,999 16
4 Zayed AlSaleh | زايد الصالحZayed AlSaleh | زايد الصالح 93,500 43,543,065 27
5 بدر الشعيبيبدر الشعيبي 149,500 53,582,671 7
6 Luxury KSALuxury KSA 70,400 53,504,686 25
7 ميوزك توبميوزك توب 128,800 48,238,682 84
8 Saleh Manee صالح مانعSaleh Manee صالح مانع 61,666 24,013,521 11
9 فهد بن فصلا Fahad Bin Fasla lفهد بن فصلا Fahad Bin Fasla l 297,500 103,865,510 4
10 سـجـه SjhHD Iسـجـه SjhHD I 88,800 39,769,500 28
11 غريب ال مخلص I القناة الرسميةغريب ال مخلص I القناة الرسمية 167,666 65,267,692 12
12 متع عقلك | شخصياتمتع عقلك | شخصيات 587,500 47,215,582 94
13 majedalesa | ماجد العيسىmajedalesa | ماجد العيسى 122,600 35,536,300 2
14 الجوهرة الوهيبيالجوهرة الوهيبي 78,428 22,704,457 32
15 عبدالله ال مخلص Abdullah Al Mokhles lعبدالله ال مخلص Abdullah Al Mokhles l 97,500 35,236,227 10