ចែករំលែក​លើ
SKTUBE Sktube
អតិថិជន
462,592
ការមើលវីដេអូ
53,257,971
រាប់វីដេអូ
96
ប្រទេស
ប្រភេទ
Youtuber តាំងពីពេលនោះមក
2015
ចែករំលែកវាប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត

SKTUBE ស្ថិតិឆានែល Youtube

SKTUBE
អតិថិជន
462,592
ការមើលវីដេអូ
53,257,971
រាប់វីដេអូ
96
ប្រាក់ចំណូលដែលបានប៉ាន់ស្មានក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃកន្លងមក
$ -122 - $ -734
3,614
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
អតិថិជន
15,488
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
46,463
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
-76,193
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
ការមើលវីដេអូ
-326,542
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
-979,627
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
កាលបរិច្ឆេទ ការមើលវីដេអូ ប្រាក់ចំណូលប៉ាន់ស្មាន
16.01.2019 ពុ -43,539 $ -16 - $ -97
12.01.2019 +7,089 $ 2 - $ 15
11.01.2019 សុ +12,063 $ 4 - $ 27
09.01.2019 ពុ +16,964 $ 6 - $ 38
07.01.2019 +17,973 $ 6 - $ 40
05.01.2019 -89,963,670 $ -33.7 ពាន់ - $ -202 ពាន់
03.01.2019 ព្រហ +172,952 $ 64 - $ 389
01.01.2019 +100,389 $ 37 - $ 225
31.12.2018 -7,876,381 $ -2.95 ពាន់ - $ -17.7 ពាន់
29.12.2018 +128,070 $ 48 - $ 288
28.12.2018 សុ +151,430 $ 56 - $ 340
27.12.2018 ព្រហ +119,422 $ 44 - $ 268
26.12.2018 ពុ +132,923 $ 49 - $ 299
25.12.2018 +140,031 $ 52 - $ 315