ចែករំលែក​លើ
SPORTS FULL 스포츠 풀 Sports Full 스포츠 풀
អតិថិជន
992,000
ការមើលវីដេអូ
722,322,093
រាប់វីដេអូ
863
ប្រភេទ
Youtuber តាំងពីពេលនោះមក
2020
ចែករំលែកវាប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត

SPORTS FULL 스포츠 풀 ស្ថិតិឆានែល Youtube

SPORTS FULL 스포츠 풀
អតិថិជន
992,000
ការមើលវីដេអូ
722,322,093
រាប់វីដេអូ
863
ប្រាក់ចំណូលដែលបានប៉ាន់ស្មានក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃកន្លងមក
$ 15.5 ពាន់ - $ 93.2 ពាន់
15,400
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
អតិថិជន
53,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
137,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
14,091,874
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
ការមើលវីដេអូ
41,419,019
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
116,172,815
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
កាលបរិច្ឆេទ ការមើលវីដេអូ ប្រាក់ចំណូលប៉ាន់ស្មាន
14.06.2024 សុ +10,065,624 $ 3.77 ពាន់ - $ 22.6 ពាន់
09.06.2024 អា +4,718,573 $ 1.77 ពាន់ - $ 10.6 ពាន់
05.06.2024 ពុ +2,665,589 $ 999 - $ 6 ពាន់
03.06.2024 +6,878,535 $ 2.58 ពាន់ - $ 15.5 ពាន់
29.05.2024 ពុ +6,808,030 $ 2.55 ពាន់ - $ 15.3 ពាន់
24.05.2024 សុ +10,282,668 $ 3.86 ពាន់ - $ 23.1 ពាន់
19.05.2024 អា +12,654,028 $ 4.75 ពាន់ - $ 28.5 ពាន់
14.05.2024 +18,218,649 $ 6.83 ពាន់ - $ 41 ពាន់
05.05.2024 អា +13,287,825 $ 4.98 ពាន់ - $ 29.9 ពាន់
29.04.2024 +7,218,817 $ 2.71 ពាន់ - $ 16.2 ពាន់
25.04.2024 ព្រហ +3,028,845 $ 1.14 ពាន់ - $ 6.81 ពាន់
22.04.2024 +3,173,935 $ 1.19 ពាន់ - $ 7.14 ពាន់
17.04.2024 ពុ +2,611,508 $ 979 - $ 5.88 ពាន់
13.04.2024 +2,688,331 $ 1.01 ពាន់ - $ 6.05 ពាន់