ចែករំលែក​លើ
SR Daily Cambodia Sr Daily Cambodia
អតិថិជន
169,450
ការមើលវីដេអូ
58,674,053
រាប់វីដេអូ
27
ប្រទេស
ប្រភេទ
Youtuber តាំងពីពេលនោះមក
2017
ចែករំលែកវាប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត

SR Daily Cambodia ស្ថិតិឆានែល Youtube

SR Daily Cambodia
អតិថិជន
169,450
ការមើលវីដេអូ
58,674,053
រាប់វីដេអូ
27
ប្រាក់ចំណូលដែលបានប៉ាន់ស្មានក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃកន្លងមក
$ 5 - $ 33
-24
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
អតិថិជន
-105
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
-315
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
3,500
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
ការមើលវីដេអូ
15,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
45,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
កាលបរិច្ឆេទ ការមើលវីដេអូ ប្រាក់ចំណូលប៉ាន់ស្មាន
28.01.2019 +1,000 $ 0 - $ 2
26.01.2019 +582 $ 0 - $ 1
25.01.2019 សុ +1,965 $ 0 - $ 4
23.01.2019 ពុ +2,254 $ 0 - $ 5
20.01.2019 អា +1,204 $ 0 - $ 2
19.01.2019 +942 $ 0 - $ 2
18.01.2019 សុ +334 $ 0 - $ 0
17.01.2019 ព្រហ +1,490 $ 0 - $ 3
16.01.2019 ពុ +2,301 $ 0 - $ 5
12.01.2019 +354 $ 0 - $ 0
11.01.2019 សុ +770 $ 0 - $ 1
09.01.2019 ពុ +1,702 $ 0 - $ 3
07.01.2019 +1,294 $ 0 - $ 2
05.01.2019 +1,205 $ 0 - $ 2